Ochrana osobných údajov

1. Pre koho je tento dokument určený?

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä na pravidlá pre získanie, zhromažďovanie, ukladanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.

 

 

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcgn.sk.

2. Ktoré základné pojmy dokument používa?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave, účasť v odborovej organizácií alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa a prevádzkovateľ si chráni majetok používaním kamerových systémov.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad nastavenie jazyka. Na www.sspcng.sk fungujú len nevyhnutné cookies, na ktoré nie je potrebný súhlas (qtrans_front_language) s lehotou uchovávania 1 rok.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Produkt – produkt, ktoré ponúkame a predávame.

Služba – služby, ktoré v súvislosti s predajom produktu vykonávame.

3. Aké práva majú dotknuté osoby?

SPP CNG kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby majú tieto práva:

Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutým osobám boli riadne poskytnuté. SPP CNG si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na https://sppcng.sk/o-spp-cng-2/ochrana-osobnych-udajov/.

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môžu udeliť len potenciálni klienti prevádzkovateľa ako záujemcovia o jeho produkty a služby, všetky ostatné spracovateľské činnosti sú vykonávané na inom právnom základe, ako je zmluva, zákon alebo oprávnený záujem.

Právo na prístup k údajom

SPP CNG na žiadosť dotknutej osoby vydá potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj všetky informácie, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. SPP CNG vykonáva aktualizáciu údajov na žiadosť dotknutej osoby, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s dotknutou osobu.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o výmaz osobných údajov. SPP CNG tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo údaje vymazať nemôže.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov. SPP CNG tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo spracúvanie jej údajov obmedziť nemôže.

Právo na prenosnosť údajov

Práva na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi SPP CNG vykoná výlučne na žiadosť dotknutej osoby.

Právo namietať

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

4. Ako si môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva v SPP CNG?

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva písomne:

 

  • poštou na adresu prevádzkovateľa: SPP CNG, Mlynské Nivy 42, Bratislava 821 09
  • e-mailom na adresu: gdpr@sppcng.sk

 

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná TU.

SPP CNG každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca.V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. V prípade, ak oznámenie obsahuje osobné údaje osobitnej kategórie, prevádzkovateľ ho posiela výlučne poštou do vlastných rúk.

SPP CNG vybavuje žiadosti dotknutých osôb bezplatne. Ak je však žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môže za jej vybavenie žiadať:

 

  • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
  • odmietnuť konať.

 

5. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

 

  •  

 

K osobným údajom, ktoré spracúva SPP CNG môžu mať prístup najmä poskytovatelia:

 

  • spracovania miezd a personalistiky (SPP, a.s.);
  • služieb na úseku BOZP (Safirs, s.r.o.);
  • právnych a poradenských služieb (právnik, audítor);
  • poistenia majetku;
  • poštových a prepravných služieb;
  • certifikovaných skartovacích služieb;
  • personálnych portálov (profesia.sk);
  • zákazníckych kariet (Unicode systems s.r.o.);
  • GPS systému (Commander Services, s.r.o.);
  • SBS (Patrol Slovakia);
  • prenos kamerových záznamov (AVIGILON);
  • správy dispečerských denníkov (KV Security s.r.o.);
  • správy IT služieb;
  • správy a administrácie webovej stránky a hosting;
  • orgány činné v trestnom konaní;
  • súdy;
  • orgány verejnej správy.

 

K niektorým osobným údajom môže mať prístup aj materská spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s.

6. Ako sú osobné údaje v SPP CNG chránené?

 

 

SPP CNG dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijala primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

SPP CNG chráni osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchováva osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

SPP CNG raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. O vyhodnotení sa spíše stručný záznam, tzv. správa z vyhodnotenia. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykoná bezodkladne nápravu.

SPP CNG ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, vždy o tom informuje dotknutú osobu a oznámi jej, aké opatrenia prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente SPP CNG informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

7. Bližšie informácie pre konkrétne dotknuté osoby:

 

 

8. Aktuálnosť dokumentu

Tento dokument je aktuálny ku dňu 16:02:2023.

Vlastníkom dokumentu je SPP CNG a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.