CNG základné informácie

CNG je skratka anglického názvu „Compressed Natural Gas“ čo v preklade znamená stlačený zemný plyn.

Hlavnou zložkou zemného plynu je metán, ktorý mu dáva vlastnosti paliva, vhodného na kúrenie, ohrev úžitkovej vody a v súčasnosti nachádza stále väčšie využite ako motorové palivo v doprave.

CNG  sa skladá prevažne z metánu (cez 95%) a vyšších uhľovodíkov s malou prímesou inertných plynov.

CNG je stlačený zemný plyn pri tlaku 200 barov.

Vlastnosti zemného plynu:

Výhrevnosť 34,08 MJ/m3
Spaľovacie teplo 37,82 MJ/m3
Hustota 0,7 kg/m3
Medza výbušnosti 5 – 15 %
Zápalná teplota 650 °C
Množstvo spaľovacieho vzduchu 9,56 m3
Teplota horenia 1 957 °C

Prepočet jednotiek: 1 kWh=3,6 MJ

CNG je horľavý, v porovnaní s benzínom ťažšie zápalný.

Pre použitie ako motorové palivo  sa zemný plyn stláča kompresorom v plniacej stanici CNG a v tejto stlačenej forme, už ako CNG sa plní do tlakových nádob vozidiel.

Pri spaľovaní v zážihovom motore má veľmi dobré antidetonačné vlastnosti (oktánové číslo 120 – 130)

Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidu dusíka NOx,  oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM a karcinogénnych látok.  Vplyv na skleníkový efekt pri vozidlách na CNG je menší v porovnaní s benzínom či naftou. Z toho dôvodu CNG je zaradené medzi alternatívne motorové palivá.