Transparentnosť a Corporate governance

 

Záujmom skupiny SPP je poskytovať zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby vrátane inovatívnych a udržateľných energetických riešení. Náš úspech a dôvera našich zákazníkov v budúcnosti, v rýchlo meniacom sa svete, sú závislé na našich zamestnancoch a ďalších partneroch, na našej integrite a reputácii, ako aj na etických princípoch a hodnotách, ktoré spoločne reprezentujeme.

V roku 2021 sme v skupine SPP prijali nový Kódex správania SPP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania našich zamestnancov a zmluvných partnerov, s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia a uplatňovanie etických zásad a rozvoj našej korporátnej kultúry. Uvedomujeme si, že etické konanie má zásadný význam pre naše dlhodobé fungovanie a je prejavom zodpovednosti voči všetkým stranám pracovných a obchodných vzťahov, aj spoločnosti ako takej. Pre tento účel máme zavedený aj systém na nahlasovanie podnetov týkajúcich sa porušenia pravidiel a princípov definovaných v Kódexe správania SPP.

Podnet je možné podať:

  • elektronicky prostredníctvom správy na adresu elektronickej pošty compliance@spp.sk alebo
  • poštou v písomnej forme na adresu sídla spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Podnet môže oznamovateľ podať neanonymne alebo anonymne. Ak ide o anonymný podnet, môže v ňom uviesť anonymné kontaktné údaje, na ktoré mu budú zaslané informácie o vybavení jeho podnetu. Podnet musí byť urobený v dobrej viere, to znamená oznamovateľ sa musí vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, odôvodnene domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé.