Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov uchádzači o zamestnanie prevádzkovateľa

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

2.   Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

SPP CNG spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

2.1. Výberové konania

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných sprístupňovaných dokladoch pre SPP CNG.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.

2.2. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie prostredníctvom pracovných portálov.

4. Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

 

    • výberové konania                                          do ukončenia výberového konania
    • agenda GDPR                                                   5 rokov

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

5. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU.