Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre žiadateľov o slobodný prístup k informáciám
  1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov žiadateľov o slobodný prístup k informáciám spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

SPP CNG spracúva osobné údaje klientov na účel:

2.1. Žiadosť o slobodný prístup k informáciám

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

2.2. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje priamo od žiadateľa o slobodný prístup k informáciám podaním jeho žiadosti.

4. Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Žiadosti o slobodný prístup k informáciám                          10 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

5. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU.