Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich blízke osoby prevádzkovateľa

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich blízkych osôb v spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Spoločnosť SPP CNG spracúva osobné údaje zamestnancov a ich blízkych osôb na účel:

2.1. Plnenie zákonných povinností v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a daňových a účtovných povinností

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje a to meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat a platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

Ďalej spoločnosť SPP CNG spracúva osobné údaje zamestnancov na účel:

2.2. Plnenie ďalších zákonných povinností v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, rodné číslo, a vyživovaných deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové poistenie, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o zamestnávateľovi, podpis, údaje o zdravotnom stave.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Zákonník práce a iné súvisiace predpisy.

2.3. Uzatvorenie pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce

v rozsahu: bežné osobné údaje a to titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou SPP CNG a zamestnancom.

2.4. Plnenie zákonných povinností na úseku BOZP

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje, a to meno a priezvisko zamestnanca, opis úrazu – čas, miesto zranenia, druh zranenia, zranená časť tela, podpis zraneného, meno, priezvisko a podpis svedka, meno, priezvisko a podpis zapisujúceho údaje zamestnávateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.

2.5.  Kontaktné údaje zamestnancov (vizitky, mobily, emaily, školenia, zmluvy s dodávateľmi)

v rozsahu:  bežné osobné údaje, a to meno, priezvisko, pracovná pozícia, zamestnávateľ, telefonický a e-mailový kontakt, podpis.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2.6. Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

v rozsahu: podobizeň a správanie sa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2.7. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

2.8. Plnenie zákonných povinností vo vzťahu k oznamovateľom protispoločenskej činnosti

v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, zamestnávateľ, údaje o podozrení z/o trestnej činnosti

3. Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje priamo od zamestnancov prostredníctvom:

 

    • osobného dotazníka vypĺňaného zamestnanom pri vstupe do zamestnania,

 

    • uzatváranej pracovnej zmluvy a počas ich plnenia.

 

    •  

 

    • 4. Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

 

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Mzdové listy                                                                                          50 rokov

Výplatné pásky                                                                                     10 rokov

Rodinné prídavky a materské príspevky                                              5 rokov

Prehlásenia k dani zo mzdy                                                                  10 rokov

Zrážky zo mzdy                                                                                       3 roky

Osobné spisy zamestnancov                                                           70 rokov (od narodenia zamestnanca)

Evidencia dochádzky                                                                                 3 roky

Evidencia dovoleniek                                                                                5 rokov

Pracovné zmluvy                                                                                       10 rokov

Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny      10 rokov

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika                                   5 rokov

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia                      5 rokov

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie                                       5 rokov

BOZP                                                                                                         5 rokov

GDPR dokumentácia                                                                                5 rokov

Identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca                                  do ukončenia pracovného pomeru

Kamerové záznamy                                                                                   15 dní od vyhotovenia záznamu

Agenda SMK                                                                                             5 rokov

Ochrana oznamovateľov                                                                          3 roky

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 

    • Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU.