1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov klientov spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

 • Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

SPP CNG spracúva osobné údaje klientov na účel:

 • Uzavieranie a plnenie zmlúv (servisné oznámenia, zákaznícka karta, dispečerský denník)

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné, transakčné a kontaktné údaje; titul, meno, priezvisko, podpis štatutára alebo jeho oprávnenej osoby, typ a EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho klientom.

 • Evidencia klientov

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje; titul, meno, priezvisko štatutára alebo jeho oprávnenej osoby

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho klientom.

 • Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje; titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt a transakčné údaje zamestnanca.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

 •  Reklamácie a sťažnosti

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, dátum podania reklamácie, dátum vybavenia reklamácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike; zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

 • Priamy marketing na klientov – informácie o produktoch a službách (email, sms)

v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Priamy marketing na neklientov – informácie o produktoch a službách (email, sms)

v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje

Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.

 • Spracúvanie na účel vybavenia požiadavky zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 •  Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

v rozsahu: podobizeň a správanie sa snímané v prípade osobnej návštevy klienta v priestoroch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 • Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje:

– priamo od klientov pri uzatváraní zmluvy alebo v priebehu jej plnenia;

– priamo od neklientov udelenímm súhlasu na priamy marketing;

– nepriamo prostredníctvom kamerového systému.

 • Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Zmluvy podľa obchodného zákonníka                   10 rokov

Evidencia klientov                                                          po dobu trvania zmluvného vzťahu

Účtovné doklady                                                            10 rokov

Reklamácie a sťažnosti                                                 10 rokov

Priamy marketing – klienti                                          po uplatnení námietky/3 roky

Priamy marketing – neklienti                                     po dovolaní súhlasu/3 roky

Kontaktný formulár (web)                                          2 mesiace

Žiadosť o uzavretie zmluvy (web)                            2 mesiace

Záznamy z kamerového systému                             15 dní

Agenda GDPR                                                                  5 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 • Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov klientov spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

 • Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

SPP CNG spracúva osobné údaje klientov na účel:

 • Uzavieranie a plnenie zmlúv (servisné oznámenia, zákaznícka karta, dispečerský denník)

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné, transakčné a kontaktné údaje; titul, meno, priezvisko, podpis štatutára alebo jeho oprávnenej osoby, typ a EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho klientom.

 • Evidencia klientov

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje; titul, meno, priezvisko štatutára alebo jeho oprávnenej osoby

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho klientom.

 • Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje; titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt a transakčné údaje zamestnanca.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

 •  Reklamácie a sťažnosti

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, dátum podania reklamácie, dátum vybavenia reklamácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike; zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

 • Priamy marketing na klientov – informácie o produktoch a službách (email, sms)

v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Priamy marketing na neklientov – informácie o produktoch a službách (email, sms)

v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje

Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.

 • Spracúvanie na účel vybavenia požiadavky zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 •  Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

v rozsahu: podobizeň a správanie sa snímané v prípade osobnej návštevy klienta v priestoroch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 • Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

 • Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje:

– priamo od klientov pri uzatváraní zmluvy alebo v priebehu jej plnenia;

– priamo od neklientov udelenímm súhlasu na priamy marketing;

– nepriamo prostredníctvom kamerového systému.

 • Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Zmluvy podľa obchodného zákonníka                   10 rokov

Evidencia klientov                                                          po dobu trvania zmluvného vzťahu

Účtovné doklady                                                            10 rokov

Reklamácie a sťažnosti                                                 10 rokov

Priamy marketing – klienti                                          po uplatnení námietky/3 roky

Priamy marketing – neklienti                                     po dovolaní súhlasu/3 roky

Kontaktný formulár (web)                                          2 mesiace

Žiadosť o uzavretie zmluvy (web)                            2 mesiace

Záznamy z kamerového systému                             15 dní

Agenda GDPR                                                                  5 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

 • Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU