Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre klientov prevádzkovateľa
  1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov klientov spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

SPP CNG spracúva osobné údaje klientov na účel:

2.1. Uzavieranie a plnenie zmlúv (servisné oznámenia, zákaznícka karta, dispečerský denník)

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné, transakčné a kontaktné údaje; titul, meno, priezvisko, podpis štatutára alebo jeho oprávnenej osoby, typ a EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho klientom.

2.2. Evidencia klientov

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje; titul, meno, priezvisko štatutára alebo jeho oprávnenej osoby

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho klientom.

2.3. Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje; titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt a transakčné údaje zamestnanca.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

2.4. Reklamácie a sťažnosti

v rozsahu: bežné osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, dátum podania reklamácie, dátum vybavenia reklamácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike; zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

2.5. Servisné správy

v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a klienta.

2.6. Spracúvanie na účel vybavenia požiadavky zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2.7. Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

v rozsahu: podobizeň a správanie sa snímané v prípade osobnej návštevy klienta v priestoroch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2.8. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje:

– priamo od klientov pri uzatváraní zmluvy alebo v priebehu jej plnenia;

– nepriamo prostredníctvom kamerového systému.

4. Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Zmluvy podľa obchodného zákonníka                   10 rokov

Evidencia klientov                                                      po dobu trvania zmluvného vzťahu

Účtovné doklady                                                        10 rokov

Reklamácie a sťažnosti                                               10 rokov

Kontaktný formulár (web)                                          2 mesiace

Žiadosť o uzavretie zmluvy (web)                            2 mesiace

Záznamy z kamerového systému                             15 dní

Agenda GDPR                                                           5 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

  • Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU.