Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre osoby monitorované kamerovým systémom

 1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov osôb monitorovaných kamerovým systémom spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

Uvedené informácie sú Vám určené a ste v zmysle tohto dokumentu osobou monitorovanou kamerovým systémom, t. j. ak ste vstúpili do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa ako jeho zamestnanec, zamestnanec dodávateľa, uchádzač o zamestnanie, klient ako aj osoba poverená prípadne sprevádzajúca tieto osoby.

Vstupom do monitorovaného priestoru môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v tomto rozsahu:

 • podobizeň tváre, postavu a iné viditeľné fyzické a fyziologické znaky,
 • správanie sa v monitorovanom priestore,
 • lokalizačné údaje (čas zotrvania v monitorovanom priestore),
 • EVČ vozidla.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade prostredníctvom kamerového systému nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie, napr. biometrické údaje, údaje o zdraví a pod.

K monitorovaniu kamerovým systémom dochádza aj online. K online monitorovaniu má prístup len obmedzený okruh oprávnených osôb prevádzkovateľa. Pri online prenose osobných údajov dochádza k ich prenosu do tretích krajín prostredníctvom aplikácie AVIGILON.

Kamerové záznamy môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, súdom, právnemu zastúpeniu a poisťovateľovi prevádzkovateľa, SBS, oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa a oprávneným zamestnancom poskytovateľa kamerových systémov.

Kamerové záznamy sa uchovávajú 15 dní.

Priestormi prevádzkovateľa sa rozumejú priestory prevádzkovateľa na celom území Slovenskej republiky.

Účel spracúvania osobných údajov je ochrana majetku prevádzkovateľa prípadne tretej strany.

Pri vstupe do ktoréhokoľvek monitorovaného priestoru prevádzkovateľa si môžete ako dotknutá osoba uplatniť tieto práva:

Právo na prístup

Máte právo dostať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie. Pokiaľ sa kamerové záznamy ešte v čase podania Vašej žiadosti uchovávajú, máte právo na prístup k týmto záznamom, pokiaľ tým nedôjde k porušeniu práv iných dotknutých osôb a prevádzkovateľ je technicky spôsobilý záznamy editovať tak, aby k porušeniu práv iných osôb nedošlo.

Ak sa v kamerovom zázname nedajú vyhľadať Vaše osobné údaje (t. j. prevádzkovateľ by musel prejsť veľké množstvo uchovávaného materiálu), prevádzkovateľ Vás nemusí byť schopný identifikovať. Z týchto dôvodov by ste (okrem identifikácie prostredníctvom preukazu totožnosti) mali v žiadosti uviesť, kedy ste do monitorovaného priestoru vstúpili. Prevádzkovateľ Vám vopred oznámi, aké údaje sú na splnenie Vašej žiadosti potrebné.

Právo na vymazanie

Na základe Vašej žiadosti je prevádzkovateľ povinný osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • namietate oprávnený záujem prevádzkovateľa, prípadne plnenie jeho úlohy vo verejnom záujme,
 • sa preukáže, že osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

a súčasne, spracúvanie nie je potrebné:

 • na uplatnenie práv na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prevádzkovateľ poskytol osobné údaje inému príjemcovi a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje, ak o to požiadate.

Rozmazaním obrazu bez možnosti opätovného obnovenia osobných údajov, ktoré obraz predtým obsahoval, sa osobné údaje považujú za vymazané.

Právo namietať

V prípade monitorovania založenom na oprávnenom záujme alebo verejnom záujme máte právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie – kedykoľvek – namietať voči spracúvaniu.

Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, spracúvanie Vašich osobných údajov zastaví. odpovie na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

V súvislosti s monitorovaním kamerou by sa táto námietka mala vzniesť buď pri vstupe, v čase zdržiavania sa v monitorovanej oblasti, alebo po výstupe z monitorovanej oblasti.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Ako dotknutá osoba máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv. Návrh na začatie konania môžete podať na príslušnom súde.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

 • Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU.