Aktuálna cena CNG

Aktuálna cena CNG

Spotrebná daň na dodávky stlačeného zemného plynu

S účinnosťou od 1. 1. 2011 sa na dodávky stlačeného zemného plynu (ďalej CNG) aplikuje spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (ďalej len Zákona). V zmysle zákona je SPP CNG s.r.o. povinný zdaňovať dodávky CNG okrem dodania CNG platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 Zákona a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a Zákona.

Stlačeným zemným plynom sa rozumie zemný plyn stlačený v plniacej stanici kompresorom, ktorý možno použiť ako pohonnú látku, ktorá spĺňa požiadavky podľa technickej normy, alebo ako palivo.

Zmena v uplatnení spotrebnej dane na dodávky CNG

Podľa novely Zákona účinnej od 1.4.2012 pri dodávke CNG je potrebné rozlišovať účel použitia CNG – či je CNG dodaný ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla. Súčasne novela zákona stanovuje, kedy je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná registrovať sa za platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu.

Základ dane a sadzba dane

Základom dane CNG je množstvo CNG vyjadrené v kilogramoch.

Sadzba dane na CNG dodaný alebo používaný ako:

  • pohonná látka je vo výške 0,141 eur/kg,
  • palivo na výrobu tepla je sadzba dane vo výške 0,01989 eura/kg.

Doklady potrebné na fakturáciu CNG bez spotrebnej dane

Dodávateľ CNG neaplikuje spotrebnú daň na dodávky CNG v prípade, ak mu odberateľ CNG predloží notársky overenú kópiu Osvedčenia o registrácii za platiteľa dane zo zemného plynu podľa § 35 Zákona, resp. Osvedčenia o registrácii za platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a Zákona, a to najneskôr pred prvým odberom CNG.