Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov prevádzkovateľa
  1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov kontaktné osoby a štatutárnych zástupcov dodávateľov v spoločnosti SPP CNG s.r.o., Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 94856/B, IČO: 47 552 549 (ďalej ako „SPP CNG“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä aké osobné údaje a prečo ich SPP CNG spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese gdpr@sppcng.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

SPP CNG spracúva osobné údaje dodávateľov na účel:

  • 2.1. Uzatvorenie a plnenie zmlúv podľa Obchodného zákonníka

v rozsahu: bežné osobné údaje a kontaktné údaje, a to obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; kontaktné údaje na zamestnancov dodávateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi SPP CNG a jeho dodávateľom.

2.2. Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje; titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt a transakčné údaje zamestnanca.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

2.3. Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

v rozsahu: podobizeň a správanie sa snímané v prípade vstupu zamestnanca dodávateľa do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2.4. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho SPP CNG osobné údaje získava?

SPP CNG získava osobné údaje priamo od dodávateľov pri uzatváraní a plnení zmluvy.

4. Ako dlho SPP CNG osobné údaje uchováva?

SPP CNG spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Zmluvy podľa obchodného zákonníka                   10 rokov

Účtovné doklady                                                          10 rokov

Kamerový systém                                                          15 dní

Agenda GDPR                                                                5 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

5. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov SPP CNG sú dostupné TU.