Výhody CNG

V oblasti dopravy už teraz existuje, popri elektromobilite, alternatíva znižujúca emisie oproti tradičným palivám – CNG a LNG. CNG a LNG sú 100% dekarbonizovateľné v krátkom čase (stačí nahradiť zemný plyn biometánom). Takáto dekarbonizácia je nevyhnutná v záujme dosiahnutia uhlíkovej neutrality. Preto naša materská spoločnosť, SPP, investuje do vlastnej výroby OZE napríklad do výroby biometánu z odpadu, ktorý možno využiť aj v doprave.

Ekonomicky výhodné palivo

 • Ekonomická výhodnosť CNG umožňuje podnikateľom ale aj drobným motoristom znížiť náklady na palivo o 20 – 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 – 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Na verejných plniacich staniciach sa CNG predáva v kg.
 • CNG je šetrnejší k motoru, ktorý sa pri spaľovaní zemného plynu pomalšie opotrebováva.
 • nižšie ročné sadzby daní z motorových vozidiel na vozidlá s pohonom na CNG podľa zákona č.361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel

Alternatívne palivo

 • Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice (sadze).
 • CNG produkuje menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %), oxidov uhlíka (-50 %), polyaromatických uhľovodíkov (-45 %) a pevných častíc (-86 %).
 • CNG má veľmi dobré antidetonačné vlastnosti (oktánové č. 130), chod motora je tak tichší.
 • Pri prípadnom úniku sa zemný plyn rozptýli v atmosfére a tak nedôjde k znečisteniu pôdy, povrchových a podzemných vôd.
 • Väčšia bezpečnosť – systémy CNG podliehajú prísnym normám. Vzhľadom k vysokým pracovným tlakom CNG bezpečnosti vozidiel je venovaná zvýšená pozornosť a výsledkom je bezpečnejší spôsob uloženia pohonných hmôt v tlakových nádobách.
 • CNG autá vykazujú zníženie hladiny hluku o 10-15 dB.
 • Výhodou CNG áut je lepšie štartovanie pri nízkych teplotách.
 • CNG patrí medzi alternatívne palivá, vhodné pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu. Vo väčšine európskych miest nad 100 000 obyvateľov prebieha postupná výmena naftových mestských autobusov za autobusy s pohonom na CNG.

Bezpečné palivo

 • Zemný plyn je horľavý, nie je však klasifikovaný ako výbušný plyn.
 • Zemný plyn je v porovnaní s benzínom ťažšie zápalný.
 • Zemný plyn je ľahší ako vzduch pri úniku rýchlo stúpa hore a pri úniku sa rozptýli.
 • CNG nie je jedovatý.