Profil a štruktúra

Jediným spoločníkom spoločnosti SPP CNG s.r.o. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Spoločnosť SPP CNG s.r.o. nemá majetkovú účasť v žiadnej obchodnej spoločnosti. 

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia. 

Konateľov vymenováva a odvoláva valné zhromaždenie. 

 

Ing. Peter Mozolák, konateľ

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru začínal v malej poradenskej firme v Bratislave na pozícii analytika v oblasti energetiky a neskôr projektového manažéra. Od roku 2005 pôsobil v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., kde sa venoval stratégii, rozvoju podnikania a správe dcérskych spoločností. V rokoch 2011-2014 bol zároveň členom predstavenstva spoločnosti Probugas, a.s., kde sa venoval rozvoju LPG. Pôsobil aj ako člen správnej rady EkoFond, n.f. a celé desaťročie ako podpredseda predstavenstva spoločnosti Geoterm Košice, a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom využitia geotermálnej energie. V roku 2013 stál pri zrode spoločnosti SPP CNG s.r.o., kde následne pôsobil ako člen dozornej rady a neskôr aj ako konateľ do roku 2015. Stál pri zrode projektu fuelCNG – projekt výstavy 17 LCNG staníc na diaľničnej sieti D1 a D2, ktorý aj v rokoch 2016-2018 riadil. Má 15 ročné skúsenosti s projektmi v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov a alternatívnych palív. Od 02.07.2020 bol menovaný do funkcie konateľ spoločnosti SPP CNG s.r.o..

 

Ing. Július Chvostaľ, konateľ

Je absolventom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1995 začal svoju pracovnú kariéru v Slovenskom plynárenskom priemysle, š.p. – Odštepný závod  Michalovce na pozícii Vedúci výrobného strediska prestavby vozidiel na pohon CNG. Získané skúsenosti z oblasti riadenia projektov a koordinácie špeciálnych zákaziek uplatnil v ďalších činnostiach v oblasti podpory a rozvoja CNG na Slovensku. V rokoch 2004 – 2014 pracoval na centrále spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., kde zastával pozíciu – Vedúci strediska plniacich staníc CNG. V tomto období bol zodpovedný za infraštruktúru prevádzok plniacich staníc CNG a realizáciu nových rozvojových a investičných projektov zameraných pre oblasť CNG v spoločnosti SPP. Dlhoročné skúsenosti s prevádzkou a riadením plniacich staníc CNG uplatnil v spoločnosti SPP CNG s.r.o., kde pôsobil od v roku 2014 na pozíciách prevádzkový manažér a vedúci strediska prevádzky a monitoringu plniacich staníc CNG. Dňom 01.09.2020 bol menovaný do funkcie konateľ spoločnosti SPP CNG s.r.o..