Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať CNG použitím Zákazníckej karty CNG našej spoločnosti.

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

  • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG.
  • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke CNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu CNG a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
  • Podpísanú Zmluvu o dodávke CNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu CNG a môžete ju využívať na plniacich staniciach CNG našej spoločnosti.

Registráciu požadujem pre živnostníka

* Obchodné meno
Právna forma
Dátum narodenia
Označenie registra
IČO
DIČ
IČ-DPH
IBAN
* Kontaktná osoba
* E-mail
* E-mail pre elektronickú fakturáciu
* Telefónne číslo

Adresa sídla

* Ulica
* Číslo súpisné / orientačné
* Mesto
* PSČ
* Štát

Adresa pre poštový styk

Ulica
Číslo súpisné / orientačné
Mesto
PSČ
Štát

Údaje o vozidlách

* Počet vozidiel CNG
Typ vozidla/vozidiel
ŠPZ vozidla/vozidiel
Ak chcete svoje odpovede ešte doplniť alebo spresniť, môžete tak spraviť tu

Spracúvanie osobných údajov

Beriem na vedomie, že po odoslaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG („Zmluva“) so spoločnosťou SPP CNG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 47552549, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94856/B („SPP CNG“), bude SPP CNG v postavení prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje uvedené v tejto elektronickej žiadosti, a to najmä na účely uzatvorenia Zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Beriem na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy je nevyhnutné, aby SPP CNG spracúval určité osobné údaje ktorými sú najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, obchodné meno, IČO, DIČ a IČ DPH, miesto podnikania a adresa pre poštový styk, číslo účtu, emailová adresa a telefónne číslo.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej komunikácie

Áno

Zakliknutím udeľujem SPP CNG s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 552 549, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94856/B („Spoločnosť“):

(i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne poskytnutých SPP CNG, najmä mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP CNG nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP CNG, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP CNG v písomnej zmluve a

(ii) súhlas, aby mi SPP CNG alebo tretia strana, ktorej SPP CNG poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky SPP CNG alebo tretích osôb, alebo ma vo veci takýchto obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať prostredníctvom online formulára na webovom sídle www.sppcng.sk, elektronicky na adrese: cng@sppcng.sk, písomne na adrese SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na telefónnom čísle SPP CNG 0850 111 500. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Potvrdzujem oboznámenie sa so spracúvaním osobných údajov

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke www.sppcng.sk

Povinné označovanie vozidiel na CNG

Áno

Áno, mám záujem o zaslanie identifikačného znaku "CNG".
Podľa § 19 Označovanie vozidiel ods. (8) vyhlášky č. 134/2018 Z.Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke; Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy. Odoslaním beriem na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov.

Tento formulár používa ako ochranu proti spamu systém reCaptcha. Viac informácií, ak sa Vám reCaptcha nezobrazuje správne, nájdete tu.