Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať CNG použitím Zákazníckej karty CNG našej spoločnosti.

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikateľia. Fyzické osoby môžu uzatvoriť zmluvu o dodávke CNG s našou spoločnosťou, len v prípade, že ich odber CNG je väčší ako 3001 kg za kalendárny rok.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

  • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG.
  • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke CNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu CNG a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
  • Podpísanú Zmluvu o dodávke CNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu CNG a môžete ju využívať na plniacich staniciach CNG našej spoločnosti.

Registráciu požadujem pre podnikateľa a právnickú osobu

* Obchodné meno
* Právna forma
Označenie registra
* IČO
DIČ
IČ-DPH
Číslo účtu
* Kontaktná osoba
* E-mail
* Telefónne číslo

Adresa sídla

* Ulica
* Číslo súpisné / orientačné
* Mesto
* PSČ
* Štát

Adresa pre poštový styk

Ulica
Číslo súpisné / orientačné
Mesto
PSČ
Štát

Údaje o vozidlách

* Počet vozidiel CNG
Typ vozidla/vozidiel
ŠPZ vozidla/vozidiel
Ak chcete svoje odpovede ešte doplniť alebo spresniť, môžete tak spraviť tu

Súhlas so spracovaním údajov pre uzatvorenie zmluvy CNG

Odoslaním žiadosti udeľujem Dodávateľovi súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o dodávke stlačeného zemného plynu (ďalej len „Zmluvy“), za účelom uzatvorenia zmluvy s Odberateľom pre umožnenie odberu CNG na plniacich staniciach CNG Dodávateľa na základe Karty CNG, vrátane plnenia ďalších povinností zo zmluvy vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, ako aj vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov z nej vzniknutých medzi Dodávateľom a Odberateľom, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností zo vzťahu Dodávateľa a Odberateľa.

Za týmto účelom je Odberateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a štátna príslušnosť. Poskytnutie ostatných osobných údajov, ako napr. telefónny kontakt, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a pod. sa považujú za údaje, ktoré sú poskytnuté Odberateľom dobrovoľne a Odberateľ má právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.

Odberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s Dodávateľom v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Ide najmä o subjekty poverené Dodávateľom plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy, zákonných povinností, doručovaním korešpondencie, správou a vymáhaním pohľadávok a pod.

Odberateľ súhlasí, aby povinnosť Dodávateľa informovať Odberateľa o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán bola splnená aj ich zverejnením na internetovej stránke dodávateľa: www.sppcng.sk.

Odberateľ prehlasuje, že bol poučený o svojich právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom písomného poučenia nachádzajúceho sa na stránke dodávateľa: www.sppcng.sk.

Odberateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, bezodkladne oznámi túto zmenu Dodávateľovi. Neoznámenie zmeny údajov je na ťarchu Odberateľa.

Súhlas so spracovaním poskytnutých údajov na marketingové účely

Áno

Týmto udeľujem spoločnosti SPP CNG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 47552549, ktorá sa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za prevádzkovateľa súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa elektronickej pošty, tel. číslo na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti SPP CNG s.r.o. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Odberateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel je dobrovoľný a platí do jeho odvolania.

Povinné označovanie vozidiel na CNG

Áno

Áno, mám záujem o zaslanie identifikačného znaku "CNG".
Podľa § 19 Označovanie vozidiel ods. (8) vyhlášky č. 134/2018 Z.Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke; Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tento formulár používa ako ochranu proti spamu systém reCaptcha. Viac informácií, ak sa Vám reCaptcha nezobrazuje správne, nájdete tu.