sppcngadm Nekomentované

SPP otvoril v Trnave prvú LNG čerpaciu stanicu

V Trnave, na Automobilovej ulici, ktorá je súčasťou obchvatu mesta, vedľa čerpacej stanice Shell, otvoril SPP svoju prvú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG. Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu. Motoristi budú môcť využiť vďaka jej výhodnej polohe priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 a diaľnicu D1.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. Ďalšie dve čerpacie stanice SPP otvorí ešte v tomto roku v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

„Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo k prioritám SPP. Veríme, že budovanie ďalších čerpacích staníc na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel a ešte viac podporí využívanie zemného plynu v doprave na Slovensku. V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v SPP pripravujeme,“ hovorí Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP.

Čerpace stanice sú svojim konceptom unikátne, pretože sú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel, ponúkajú aj CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

„Otvorením prvej, unikátnej, vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG v Trnave pokračujeme v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc, ktorých je v našej krajine doteraz minimum. Zároveň týmto krokom rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 22. Nová stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec.

LNG (z angl. Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy
plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže dokážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.

LNG vzniká pri ochladení na teplotu -162°C. V jednom metri kubickom LNG je približne 600 metrov kubických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie skladovanie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasadenie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je dojazd vozidla resp. plavidla kľúčovým parametrom. LNG sa bude v budúcnosti nahrádzať obnoviteľným biometánom.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


sppcngadm Nekomentované

SPP CNG prevádzkuje CNG stanicu v Prievidzi

Od 1.1.2023 SPP CNG s.r.o. ponúka motoristom CNG už aj na stanici v Prievidzi, ktorá sa nachádza v areály SAD Prievidza a.s. na ulici Ciglianská ceste 1, Prievidza 971 36. Stanica je určená pre všetky kategórie CNG vozidiel (osobné, nákladné, autobusy). Stanica je pre zákazníkov dostupná nonstop 24/7 v samoobslužnom režime a je na nej možné platiť kartou od SPP CNG alebo bežnou platobnou kartou. K dispozícii sú 2 výdajné stojany so štandardizovanou plniacou koncovkou NGV1. Sprístupnením tejto stanice sa sieť verejných plniacich staníc na Slovensku rozšírila na 21.

sppcngadm Nekomentované

LNG / CNG stanica v Trnave už otvorená!

SPP otvára prvú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG na Slovensku, a to v Trnave. V krátkom čase budú nasledovať ďalšie v Prešove a v Brodskom. Otvorením týchto čerpacích staníc má SPP záujem osloviť široké spektrum lokálnych, ako aj národných dopravcov, autobusových spoločností a zároveň zabezpečiť možnosti tankovania pre diaľkovú tranzitnú dopravu.

Projekt čerpacích staníc LNG je unikátny svojím konceptom, ako aj spojením predaja nielen LNG pre segment ťažkej nákladnej dopravy, ale aj CNG pre segment osobnej a autobusovej dopravy. Čerpacie stanice disponujú technológiou, ktorá využíva zásobník LNG s veľkosťou 80 m3. Prostredníctvom náročnej technológie je následne možné tankovať samotné LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktoré je následné možné plniť či už do osobných automobilov, autobusov alebo CNG dodávok. Koncept čerpacích staníc je nastavený ako plne autonómny a samoobslužný.
SPP realizuje v rámci projektu fueLCNG tri takéto čerpacie stanice a to v lokalitách:
– Odpočívadlo NDS, Brodské, D2, smer Bratislava,
– Trnava, obchvat mesta, Automobilová ulica (vedľa ČS Shell)
– Prešov, areál Doprava a mechanizácia a.s.

Prvú zo staníc v lokalite Trnava SPP plánuje uviesť do prevádzky už v januári 2023, nasledovať bude ČS v lokalite Prešov v marci a ČS na odpočívadle Brodské pribudne v máji budúceho roku. Prevádzku čerpacích staníc bude SPP zabezpečovať prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Motív projektu
Sektor dopravy je jediným sektorom európskej ekonomiky, v ktorom emisie skleníkových plynov neklesajú. Problematická je predovšetkým oblasť cestnej nákladnej dopravy, v ktorej emisie rastú bez prerušenia od roku 2014 s výnimkou pandemického roku 2020. Dôvodom je najmä stúpajúca popularita tohto typu nákladnej dopravy. Hlavným motívom projektu fueLCNG je prostredníctvom podpory rozvoja infraštruktúry alternatívnych palív priniesť zákazníkom v Slovenskej republike možnosti využitia CNG alebo LNG. Projekt fueLCNG je zameraný na slovenské časti základnej siete TEN-T koridorov (diaľnica D1 a D2) a stojí na nasledovných dvoch pilieroch, ktoré sa budú v rámci projektu vzájomne podporovať a dopĺňať:
– segment CNG s existujúcou flotilou CNG vozidiel,
– segment LNG s pilotnou sieťou LNG staníc rozmiestnenou rovnomerne v rámci Slovenskej republiky s cezhraničným presahom.

Hlavné ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pilotnú infraštruktúru 3 čerpacích staníc LNG a tým vytvoriť základ pre využívanie alternatívneho paliva LNG v nákladnej doprave. Zároveň prostredníctvom nových čerpacích staníc LNG má SPP záujem budovať dôveru medzi potenciálnymi používateľmi a dodávateľmi vozidiel s pohonom na CNG a LNG. Zvýšením miery využívania CNG a LNG v doprave, pre ktoré je nevyhnutné rozširovať sieť čerpacích staníc, dôjde ku zníženiu emisií znečisťujúcich látok. Sieťou čerpacích staníc sa vytvoria podmienky pre zavedenie biometánu do segmentu osobnej aj nákladnej doprave, ako jednej z možností jej dekarbonizácie. Preto SPP pripravuje a realizuje projekty zamerané na produkciu biometánu z komunálneho odpadu. Výrobou biometánu a jeho použitím v doprave dôjde k výraznému zvýšeniu podielu čisto ekologického paliva a ďalšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov v doprave.

Dodávka LNG

v prípade záujmu o zmluvnú dodávku LNG kontaktujte nás na: peter.kubov@sppcng.sk, t.č. +421 918 635 504. SPP CNG s.r.o.

sppcngadm Nekomentované

Nová CNG stanica v Leviciach od VEOLIE akceptuje karty SPP CNG

Naďalej pokračujeme v našich aktivitách na zlepšenia dostupnosti paliva CNG a prinášame zmluvným zákazníkom možnosť plnenia CNG prostredníctvom zákazníckej karty SPP CNG na  ďalšej partnerskej plniacej stanici v Leviciach.

Plniaca stanica CNG, ktorú prevádzkuje spoločnosť Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. sa nachádza vedľa areálu CTZ v Leviciach na Mochovskej ul.

Stanica je určená pre osobné a obmedzene pre nákladné motorové vozidlá. Stanica je pre zákazníkov dostupná nonstop 24/7 v samoobslužnom režime.

sppcngadm Nekomentované

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať
CNG už aj v Martine

V Martine, na ulici Československej armády, pri areáli ZŤS, pribudla motoristom ďalšia možnosť natankovať
stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitnú plniacu stanicu bude využívať aj flotila 35 CNG autobusov
Dopravného podniku mesta Martin. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na tejto čerpacej
stanici je SPP CNG s.r.o., 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP.


„Alternatívne palivo CNG je opäť bližšie k zákazníkom v oblasti, ktorá je významným slovenským
dopravným uzlom. Okrem toho je však nová plniaca stanica dôležitým prínosom pre všetkých obyvateľov
mesta Martin. V porovnaní s naftovými autobusmi produkujú autobusy na alternatívne palivo CNG menej
škodlivých emisií a menej hluku. V tomto roku otvárame už tretiu plniacu stanicu a na príprave ďalších troch aktuálne pracujeme,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.


„Otvorením novej, vysokokapacitnej plniacej stanice v Martine sa sieť verejných plniacich staníc CNG na
Slovensku rozšírila na 19. Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už
kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter
Mozolák.
Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až
20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú
šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG pohon sú dnes
už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je
rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne
porovnateľnú vzdialenosť.
Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto
potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových
plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG bude možné
v budúcnosti postupne nahradiť obnoviteľným biometánom.


sppcngadm Nekomentované

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre

Vďaka spolupráci SPP a Slovnaftu sa podarilo priniesť CNG opäť bližšie k zákazníkom, a to priamo na hlavný dopravný ťah spájajúci západ a východ Slovenska. Na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA môžu motoristi jazdiaci na CNG už od 15. augusta 2022 natankovať v oboch smeroch na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre, na čerpacích staniciach Slovnaft. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na týchto čerpacích staniciach je SPP CNG. Projekt Pohranice je prelomový tým, že ponúka CNG priamo na bežnej čerpacej stanici.

sppcngadm Nekomentované

DPMM “Verejnú dopravu na báze CNG môžeme odporučiť aj iným mestám”

Bratislava 20.mája 2022- Martin patrí k mestám, ktoré majú verejnú dopravu v plnej miere pokrytú alternatívnym palivom, stlačeným zemným plynom (CNG). Doterajšie skúsenosti s plynovou mobilitou v Martine sú výborné a o iných ako zelených pohonoch neuvažujú ani do budúcnosti. V podcaste Otvorene o plyne to povedal konateľ Dopravného  podniku mesta Martin Ján Slamka.

„Náš vozový park tvoria na 100 % CNG vozidlá. Pokiaľ ide o prevádzku, nezaznamenali sme žiadne problémy. V porovnaní s naftovými vozidlami sa nám pár vecí odbúralo. Keď to odľahčíme veľa dopravných podnikov, ale aj dopravcov zažíva súboj nafta versus vodiči, toto nám úplne odpadlo. Čo sa týka pohonu, nemali sme žiaden problém. Zatiaľ sme priemernú spotrebu udávanú výrobcom nepresiahli. Vždy sme išli nižšie, takže čo sa týka fungovania, sme úplne spokojní,“ konštatoval Slamka s tým, že aj do budúcnosti uvažujú s ďalších ozeleňovaním dopravy, napríklad s využitím biometánu, ktorý chce SPP vyrábať v Martine. „Dôležité pre nás bolo, čo vyjde z výfukového systému a chceme DPMM ďalej smerovať do zelenej mobility. Nad palivami, ako sú nafta a benzín do budúcnosti už vôbec neuvažujeme. Vidíme v tom výhody ekologizácie. Naše vozidlá sú zelenej farby a hovoríme, že v Martine máme zelené „zelené“ autobusy, zelené na druhú. A týmto smerom by sme chceli aj pokračovať,“ povedal Slamka.

Martin chce byť príkladom v rozvoji alternatívnej verejnej dopravy aj pre iné mestá a chce sa podeliť o svoje skúsenosti s inými. Pre mestá to môže mať význam, pretože kým v súčasnosti musia nakupovať tretinu vozového parku s alternatívnym pohonom, od roku 2025 to už bude polovica. „Samozrejme, pre dopravcov hrajú hlavnú úlohu náklady. Aj my ako DPMM sa im snažíme vysvetliť, že sa toho netreba báť. Pokiaľ ide o nákupy vozidiel, vieme, že CNG pohon je drahší oproti klasickým pohonom. Ale v Martine sa stal paradox, keď sme vysúťažili autobusy lacnejšie ako naftový pohon. Vôbec sa toho netreba báť. Treba ísť dopredu, s dobou. Je taký trend, tak sa ho držme, poďme ďalej,“ dodal Slamka. Celý podcast s Jánom Slamkom si môžete vypočuť na týchto platformách:   

Zdroj: www.slovgas.sk, autor: Richard Kvasňovský

sppcngadm Nekomentované

SPP a Brantner budú v Nových Zámkoch ekologicky spracúvať odpad a vyrábať z neho biometán

www.odpadjesupa.sk

Vedenie mesta Nové Zámky a spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort predstavili zámer environmentálne udržateľnejšieho a inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Do roku 2023 má v meste vzniknúť Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ako jeden zo vzorových projektov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. CEBZ stojí z pohľadu inovatívnosti a využívania najmodernejších technologických riešení, na vrchole pomyselného rebríčka možností, ktoré sú pri spracovaní odpadu k dispozícii. Ide o environmentálne najprijateľnejšie riešenie súčasnosti.

Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Od tohto roku máme povinnosť zabezpečiť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Už čoskoro, od januára 2023, sa na skládku nedostane neupravený komunálny odpad,“ pripomína Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky. „Som rád, že vďaka iniciatíve spoločností SPP a Brantner vytvoríme riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, dlhodobo udržateľnú úroveň.“

CEBZ umožňuje zhodnotenie komunálneho odpadu na biometán a biokompost. „CEBZ je založený na procese tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane konárov a trávy,“ približuje technológiu Tibor Papp, generálny riaditeľ Brantner Green Solutions Slovakia. „Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne ekologický bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu. Z pohľadu odpadov očakávame, že technológia akceleruje mieru recyklácie v regióne o ďalších 70 %, ako aj zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70%.

Nová technologická jednotka má stáť v areáli novozámockej spoločnosti Bytkomfort na Dvorskej ceste. Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením, ale ani prevádzkou nezaťažovala obytné zóny mesta. Moderná, automatizovaná prevádzka bude môcť spracovať až 60 000 ton odpadu ročne, a tým pokryť potreby širšieho regiónu. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý polrok 2022, s ukončením v decembri 2023. Predpokladané investičné náklady dosiahnu 30 miliónov eur, vrátane triediacej linky, ktorá vznikne súbežne v areáli spoločnosti Brantner na Vinohradoch. 

CEBZ v plnom rozsahu napĺňa ciele cirkulárnej ekonomiky. V procese triedenia zozbieraného komunálneho odpadu sa z komunálneho odpadu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto sa získajú napr. sklo, papier, plasty, kovy, alternatívne palivá a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v bioplynovom stupni  a následne vo forme viacerých komodít, vrátane biometánu a biokompostu opätovne zužitkovaný v rôznych odvetviach hospodárstva. Nesporným enviromentálnym pozitívom celého projektu bude významné zníženie skládkovaného odpadu, ako aj využitie biokompostu ako náhrady umelých hnojív, čo prispeje k udržateľnému poľnohospodárstvu. Toto je možné dosiahnuť vďaka tomu, že biologicky odpad tvoriaci výstup z triediacej linky bude spracovaný oddelene od biologického odpadu separovaného pri zdroji, ktorého zber sa v Nových Zámkoch úspešne rozbehol v tomto roku.

Biometán môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky. Je možné ho vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Je možné ho využiť aj na vykurovanie rodinných domov. Samozrejme verím, že biometán využijeme aj na výrobu tepla v Nových Zámkoch. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ uzatvára generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.

Podobný zámer predstavili SPP a Brantner aj v Martine a potenciál vidia aj v ďalších slovenských mestách. Projekty sú aktuálne posudzované zo strany príslušných štátnych orgánov.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa tiež venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickejšej alternatívy k tradičným palivám. Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb. Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Materská spoločnosť so sídlom v rakúskom Krems an der Donau, je garantom kvalitných a inovatívnych riešení v sektore komunálnych služieb.

Skupina Brantner pôsobí prostredníctvom 60 spoločností v Európe a v Ázii a zamestnáva viac ako 2 700 pracovníkov.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.odpadjesupa.sk