sppcngadm Nekomentované

CNG stanica vo Zvolene akceptuje karty SPP CNG

Pokračujeme v našich aktivitách na zlepšenia dostupnosti paliva CNG a prinášame zmluvným zákazníkom možnosť plnenia CNG prostredníctvom zákazníckej karty SPP CNG na  ďalšej partnerskej plniacej stanici vo Zvolene.

Plniaca stanica CNG, ktorú prevádzkuje spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. sa nachádza  vo Zvolene na ulici Balkán 53 v areáli prevádzkovateľa. Kontakt SAD Zvolen

Stanica je určená osobné aj nákladné motorové vozidlá. Stanica je pre zákazníkov SPP CNG dostupná nonstop 24/7 v samoobslužnom režime.

sppcngadm Nekomentované

Slovenské spoločnosti a asociácie podpísali Memorandum o podpore plynovej mobility

Bratislava 23. augusta 2021- Päť spoločností a asociácií podpísalo Memorandum o podpore plynovej mobility. Spoločnosti SPP CNG, CNG Slovensko, Bosta, Slovenský plynárenský a naftový zväz ( SPNZ) a Slovenská bioplynová asociácia (SBA)  považujú plynovú mobilitu za rovnocennú s inými alternatívnymi pohonmi a ekologickejšiu alternatívu tradičných zdrojov energie v doprave, prostredníctvom ktorej je možné výrazne prispieť k ochrane ovzdušia na Slovensku a z dlhodobého hľadiska tiež k zníženiu emisií skleníkových plynov a dekarbonizácii dopravy. V rámci plynovej mobility ide o pohony na stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), CNG a LNG s využitím biometánu. Signatári taktiež považujú za dôležitý zdroj vodík, ktorý bude mať v budúcnosti svoje nezastupiteľné miesto nielen v doprave. „V tejto súvislosti je dôležité zachovanie princípu technologickej neutrality. Aj plynová mobilita vie výrazne prispieť k cieľu znižovať emisie skleníkových plynov v doprave. Slovensko má na rozdiel od susedných krajín nevyužitý potenciál. Napríklad v Českej republike je dostupných viac než 200 čerpacích staníc na CNG a po cestách jazdia desaťtisíce osobných, úžitkových a nákladných vozidiel s týmto pohonom,“ zdôrazňuje expert pre udržateľnú mobilitu Tomáš Lukáč.

V súčasnosti je na Slovensku k dispozícii 16 verejných CNG staníc. Prvé čerpacie stanice na LNG a vodík by mohli vzniknúť v roku 2022. „Súčasný rozvoj infraštruktúry plynovej mobility na Slovensku je nedostatočný. Efektívnu podporu štátu dostáva jedine elektromobilita. Preto žiadame  porovnateľnú priamu finančnú podporu aj ďalších alternatívnych pohonov a väčšiu podporu výstavby CNG a LNG plniacich staníc,“ upozorňuje obchodný riaditeľ spoločnosti CNG Slovensko Michal Smolnický.

Pohony na CNG/LNG sú ekologickou alternatívou osobnej, verejnej autobusovej a nákladnej dopravy, vysokozdvižnej a komunálnej techniky. V celom životnom cykle majú veľmi nízku, v prípade výroby biometánu z tekutého hnojiva, až zápornú uhlíkovú stopu, čo nemá žiadne iné palivo. Ich prínos je kľúčový aj v ochrane ovzdušia. „Produkujú o 100% menej oxidov síry, o 99 % menej emisií pevných častíc, o 70% menej oxidov dusíka a o 20% menej oxidu uhličitého ako stanovuje norma Euro VI. Vzhľadom na nízku úroveň hluku do 72 dB sú napríklad autobusy a komunálne zberové vozidlá vhodné aj na nočnú prevádzku. Prevádzkové náklady sú v porovnaní s naftovým alebo benzínovým pohonom približne o pätinu nižšie,“ uvádza konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Producenti bioplynu na Slovensku majú takisto záujem o rozvoj plynovej mobility. „Ak sa na pohon vozidiel využíva BioCNG, BioLNG,  táto alternatíva je udržateľná aj z pohľadu takmer nulových emisií skleníkových plynov, čím sa dostáva na úroveň elektromobility, či vodíkovej mobility,“ konštatuje predsedníčka SBA Patrícia Gašparcová.

Pohon na stlačený zemný plyn (LNG) je v súčasnosti najdôležitejší a najefektívnejší spôsob, ako dekarbonizovať ťažkú nákladnú dopravu. Signatári Memoranda poukazujú na chýbajúce daňové motivačné faktory, ktoré by podporili plynovú mobilitu. „Napríklad v Nemecku sú tieto vozidlá do roku 2023 oslobodené od platenia mýta na nemeckých diaľniciach. Firmy, ktoré nakúpia v Nemecku takéto vozidlá a jazdia po nemeckých cestách, sú oslobodené od mýta a značná časť nákladov sa im vyrovnáva. Toto je eventuálne pomoc, ktorá by u nás podporila rozširovanie vozového parku na LNG a ľudí primäla k tomu, aby išli takouto cestou,“ uvádza konateľ logistickej spoločnosti Bosta Stanislav Boušek.

Memorandum o plynovej mobilite je otvorený dokument, ku ktorému sa môžu pridať aj ďalší signatári. „Evidujeme záujem u ďalších subjektov, či už firiem alebo profesijných organizácií a zväzov, ktoré sa chcú pridať k Memorandu. Od augusta platí pri verejnom obstarávaní povinnosť mať tretinu vozového parku s alternatívnym pohonom. Veríme preto, že plynová mobilita môže byť zaujímavým riešením aj pre verejný sektor a samosprávy,“ dodáva výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Zdroj: https://www.slovgas.sk/aktuality/slovenske-spolocnosti-a-asociacie-podpisali-memorandum-o-podpore-plynovej-mobility/

sppcngadm Nekomentované

SPP CNG zabezpečí pohonné hmoty pre novú firemnú flotilu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Spoločnosť SPP CNG sa spolu s Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a dodávateľom áut ŠKODA AUTO Slovensko zúčastnili 21. júla 2021 na slávnostnom odovzdávaní 20 vozidiel s pohonom CNG, ktoré so sebou prinášajú ekologickú, ekonomicky výhodnú a bezpečnú dopravu.

„CNG je stlačený zemný plyn, ktorý je možné 100 % nahradiť obnoviteľným biometánom. Ekonomická úspora pri využití vozidiel s pohonom CNG je od 10 do 40 % oproti vozidlám na konvenčné palivá. Táto úspora spočíva nielen v dlhodobo priaznivej cene CNG, ktorá je nižšia ako cena benzínu alebo nafty, ale aj v nižšej spotrebe, nakoľko CNG má až 130 oktánov, a v jednoduchosti palivového systému, kde vozidlá na CNG nemajú DPF filtre, močovinu a rôzne iné podporné systémy. Vozidlo na CNG aj bez týchto podporných systémov dokáže plniť  prísne emisné normy. V súčasnosti je motoristom po celom Slovensku prístupných 16 verejných plniacich staníc, z toho SPP CNG, s.r.o., ako dcérska firma Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., prevádzkuje 11 verejných samoobslužných CNG staníc, ktoré v dostatočnej miere pokrývajú potreby našich partnerov a zákazníkov,“ uviedol Peter Mozolák, konateľ spoločnosti SPP CNG.

Zástupcovia spoločnosti Coca-Cola HBC prevzali od spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko 20 nových automobilov Škoda Octavia G-Tec s pohonom CNG. Firemnú flotilu áut od výrobcu ŠKODA AUTO s pohonom CNG na Slovensku už tvorí sedem vozidiel ŠKODA SCALA a päť vozidiel VW Caddy Maxi TGI. V ďalších mesiacoch bude nasledovať postupná výmena všetkých vozidiel. Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice a produkuje sa menej škodlivých skleníkových plynov.

sppcngadm Nekomentované

Povinné kvóty pre alternatívne palivá v SR

Dňa 4.5.2021 bol prijatý zákon č. 214/2021 Z. z., o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Časová účinnosť zákona je od 2.8.2021. Od tohto dátumu sa na každú nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla vťahuje povinnosť do výšky zákonom stanoveného minimálneho podielu nakúpiť vozidlo s alternatívnym pohonom  pre segmenty autobusovej a nákladnej dopravy.

Tabuľka: Minimálne podiely nákupu vozidiel pre referenčné obdobia

 Od 2. augusta 2021 do 31. decembra 20251. januára 2026 do 31. decembra 2030,
Nákladné vozidlá8%9%
Autobusy34%48%

Zoznam služieb, ktorých sa minimálne podiely týkajú:

Kód CPV        Opis

60112000-6    Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8    Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1    Nepravidelná osobná doprava

90511000-2    Služby na zber odpadu

60160000-7    Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4    Doprava balíkov

64121100-1    Služby doručovania poštových zásielok

64121200-2    Služby doručovania balíkov

Za porušenie povinnosti dodržania minimálneho podielu verejným obstarávateľom hrozia v zmysle zákona vysoké pokuty, ktoré sú v prípade autobusov až na úrovni 1 mil. EUR

SPP CNG ponúka všetkým verejným obstarávateľom a obstarávateľom v súvislosti s plnením povinností zo zákona nasledovné služby:

  • ekonomické vyhodnotenia  prechodu z tradičného naftového modelu na CNG pohon v kontexte stanovených povinností zo zákona
  • komplexné poradenstvo týkajúce pohonu CNG
  • výstavbu plniacej stanice CNG
  • dodávku CNG v najvyššej kvalitatívnej úrovni spĺňajúce požiadavky ISO
  • výhodné cenové produkty
  • garanciu dostupnosti a spoľahlivosti
  • dlhoročné skúsenosti a zákaznícku spokojnosť

Peter Kubov, peter.kubov@sppcng.sk, +421 918 635 504

sppcngadm Nekomentované

Deti na Liptove sa učia aj cez leto: Škola hrou a vedenie k zdravím návykom.

LIPTOV / Prázdniny sú v plnom prúde, no na Liptove sa rozhodli deti učiť aj v lete. Nie v laviciach, ale v prírode, a navyše rozprávkovou formou. Množstvo vzdelávacích aktivít na jednom mieste deti bavilo a z krajiny “Za 7-mymi horami” si odniesli nielen množstvo vedomostí, ale aj zážitkov.

 V rozprávkovej krajine však nechýbal ani ťah na ekológiu, a to aj s názornou ukážkou. “Autobus na CNG dokáže udržať aj túto vzácnu dolinu čistú, do vzduchu nevypúšťa žiadne emisie,” uviedol konateľ SPP Peter Mozolák. Kto nevládal a mal chuť povoziť sa, mohol tak bez obáv urobiť. “Jazda na CNG vozidlách je úplne porovnateľná s benzínovými vozidlami,” povedal obchodný riaditeľ CNG Slovensko Michal Smolnický. 

Detský festival Za 7 HORAMI podporila aj nízkoemisná plynová mobilita.

Prevádzku CNG autobusu zabezpečili spoločnosti SPP, SPP CNG a CNG Slovensko.  „Autobus s ekologickým pohonom CNG, ktorý neznečisťuje ovzdušie nebezpečnými emisiami prachových častíc a oxidov dusíka. Záleží nám na tom, aby si ľudia na festivale vychutnali čistý tatranský vzduch a pravú atmosféru festivalu. Chceme tiež ľuďom ukázať, že využitie CNG je spoľahlivým a ekologickým riešením vo verejnej autobusovej doprave,“ konštatoval konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Zdroj a viac informácii nájdete na www.noviny.sk

sppcngadm Nekomentované

Podpora plynovej mobility: Slovenský plynárenský a naftový zväz pokračuje v sérii webinárov

Slovenský plynárenský a naftový zväz pokračuje v sérii webinárov pri príležitosti 165. výročia slovenského plynárenstva.

Štvrtý webinár sa uskutoční v piatok 28. mája 2021 pod názvom PODPORA PLYNOVEJ MOBILITY v čase od 9:00 do 11:30.

Témy diskusie:

Doprava patrí k segmentom, kde sa v posledných rokoch nedarí znižovať emisie skleníkových plynov. Kým v energetike sa na Slovensku od roku 1990 znížili až o 60%, v doprave to bol za spomínané obdobie pokles o jediné percento. Podpora alternatívnych pohonov sa v posledných rokoch zúžila výhradne len na elektromobilitu. Plynová mobilita na báze stlačeného alebo skvapalneného zemného plynu, biometánu, či potenciálne vodíka dokáže takisto produkovať minimálne alebo nulové emisie skleníkových plynov. Prečo sa jej na Slovensku tak nedarí ako u susedov v Česku? Ako ju podporiť a ktoré smery a segmenty sú pre plynovú mobilitu perspektívne?

Diskutujúci:

T. Lukáč (Škoda Auto AG), D. Geze (Volkswagen Slovakia), S. Boušek (BOSTA), P. Mozolák (SPP CNG), M. Smolnický (CNG Slovensko), E. Fečke Gyöngyová (SBA)

Registrácia:

Na webinár je zdarma. Vyplňte REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Tešíme sa na Vašu účasť

S pozdravom

Richard Kvasňovský

výkonný riaditeľ / Executive Director

____________________________________________________________

Slovenský plynárenský a naftový zväz / Slovak Gas and Oil Association

Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava

T: ++421 (2) 53411853;  M: ++ 421 (0)917 545 298

www.spnz.sk, www.slovgas.sk

sppcngadm Nekomentované

Najväčší medziročný evidovaný nárast počtu vozidiel s pohonom na zemný plyn v roku 2020.

Záujem o vozidlá s pohonom na zemný plyn (NG) vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu  (LNG) medziročne rastie. V roku 2020 evidujeme zatiaľ najvyšší, 20%-tý, medziročný nárast počtu týchto vozidiel v SR.

CNG vozidlá majú pre ich nižšie dopady na životné prostredie výbornú pozíciu medzi alternatívnymi pohonmi. Svetová banka taktiež vyhodnotila, že plnenie emisných cieľov prostredníctvom podpory CNG/LNG je najlacnejším riešením a správnou cestou pre Slovenskú republiku. Je to aj pre ich nízke palivové náklady. Medzi hlavných ťahúňov rastu sa považujú najpopulárnejšie modely Volkswagen Golf TGI, Škoda Octavia G-TEC, SCALA G-TEC, SEAT Leon TGI CNG vozidiel, najnižšie palivové náklady a najpopulárnejšie modely vozidiel v SR boli hlavným ťahúňom rastu. Rastúcu dynamiku nárastu registrácií CNG a LNG vozidiel očakávame aj v najbližších rokoch spoločne s rastúcou infraštruktúrou plniacich staníc CNG a LCNG.

Najviac CNG vozidiel pribudlo v kategórii M1 – osobné vozidla do 3,5 t. kde Volkswagen zaznamenal najväčší podiel registrácii vďaka svojim úspešným modelom Volkswagen eco up! 1,0 EcoFuel, Volkswagen Golf 8 generácii vo verzii Golf 1,5 TGI, Golf Variant 1,5 TGI a Volkswagen Caddy , ku ktorým pribudla v roku 2021 aj novinka Vokswagen Polo 1,0 TGI.  

Medzi ďalšie úspešné modely na trhu s pohonom na CNG patrí aj Škoda Octavia G-TECSCALA G-TEC.

Ponuku CNG vozidiel v tejto kategórii dopĺňa ešte Seat so svojimi modelmi SEAT Leon TGI, SEAT Leon Sportstourer TGI, SEAT Arona TGI a SEAT Ibiza TGI.   

sppcngadm Nekomentované

Na rýchlostnej ceste R7 pribudli motoristom dve nové plniace stanice CNG

Bratislava, 7. apríl 2021 – Spoločnosť SPP CNG s.r.o. (SPP CNG) spustila do prevádzky dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG). Motoristi ich nájdu v oboch smeroch na odpočívadlách Blatná na Ostrove na rýchlostnej ceste R7. Plniace stanice sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkajú možnosť využitia služieb kiosku priľahlej čerpacej stanice OMV. Vozidlá načerpajú ekologické palivo CNG za porovnateľný čas ako pri používaní konvenčných palív.

V súčasnosti je tak na Slovensku motoristom k dispozícii už 16 plniacich staníc CNG, z toho 11 prevádzkuje spoločnosť SPP CNG. Koncom leta 2021, keď rozšírime sieť plniacich staníc CNG o ďalšie dve na náprotivných odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre, ich celkový počet vzrastie na 18.

„Finančné dopady vyplývajúce z koronakrízy, môžu ovplyvniť aj rozhodovanie sa zákazníkov pri výbere auta. Drahšie elektromobily nemusia byť prvou voľbou, ak chceme jazdiť ekologickejšie. Autá s pohonom na CNG predstavujú v tomto čase veľmi racionálnu voľbu, preto sme rozhodnutí pokračovať v dynamickom zlepšovaní CNG infraštruktúry na Slovensku v najbližších rokoch,“ vysvetľuje Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP. „Naša dcérska spoločnosť SPP CNG prijala stratégiu do roku 2025 na vybudovanie ďalších 15 CNG staníc v krajských a okresných mestách, čo by malo zabezpečiť výrazne vyššie pokrytie plniacou infraštruktúrou. Okrem toho, pripravujeme nové stanice na skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý využíva hlavne ťažká automobilová doprava. Tri LNG plniace stanice uvedieme  do prevádzky v roku 2022. Príležitosť vidíme aj vo využití vodíka. Ich vzájomnou kombináciou ponúkneme infraštruktúru pre nízko emisnú a bez emisnú dopravu založenú na alternatívnych plynových riešeniach, dodáva Richard Prokypčák.

Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40% v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až 20% v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku, o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidu dusíka NOx,  oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM a karcinogénnych látok. CNG je environmentálne šetrnejšou alternatívou, v porovnaní s benzínom či naftou, aj pokiaľ ide o skleníkové plyny. Z toho dôvodu CNG je zaradený medzi alternatívne motorové palivá. Autá s CNG pohonom sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov cestnej dopravy a vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel. A čo je pre mnohých najpodstatnejšie, cena týchto vozidiel je porovnateľná s cenou v klasických benzínových či naftových motorizáciách.

“Zemný plyn v stlačenej podobe CNG je výhodné tranzitné palivo na ceste k uhlíkovej neutralite, pretože je ho možné postupne nahradiť za obnoviteľný biometán. Navyše, modely automobilov jazdiace na stlačený zemný plyn kopírujú koncept automobilov so spaľovacím  motorom, na ktorý sú motoristi zvyknutí. Výhoda pri tankovaní je napríklad tá, že nádrž vozidla sa plní rovnako rýchlo ako benzínové či naftové vozidlo, a to takým množstvom paliva, s ktorým prejde relatívne porovnateľnú vzdialenosť. Okrem toho ide o overenú technológiu, ktorá sa roky využíva naprieč celou Európou. Sme radi, že rozširujeme svoju sieť plniacich staníc CNG a budeme v tom pokračovať.” uzatvára Peter Mozolák konateľ spoločnosti SPP CNG, s.r.o.

CNG (Compressed Natural Gas)

stlačený zemný plyn, je ekologické, ekonomicky výhodné a bezpečné palivo, ktorého hlavnou zložkou je metán. Vďaka nemu sú vyprodukované emisie pri spaľovaní výrazne nižšie ako u ostatných motorových palív vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn). Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %), oxidov uhlíka (-50 %), polyaromatických uhľovodíkov (-45 %) a pevných častíc (-86 %). Automobily na CNG pohon sú bezpečnejšie ako benzínové a naftové vozidlá a  pri prípadných nehodách nedochádza k znečisteniu pôdy, povrchových, či podzemných vôd.

SPP CNG, s.r.o.

Spoločnosť SPP CNG, s.r.o. vznikla 1. februára 2014 ako dcérska spoločnosť SPP. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predaj stlačeného zemného plynu (CNG) ako ekologického paliva na pohon vozidiel. V súčasnosti prevádzkuje SPP CNG 11 verejných samoobslužných plniacich staníc. Využívanie CNG v doprave, ako ekologickej a bezpečnej alternatívy k tradičným palivám prispieva k ochrane životného prostredia a čistejšiemu ovzdušiu na Slovensku.

sppcngadm Nekomentované

Pandémia zvýšila záujem o CNG a LNG

Pandémia zvýšila záujem o CNG a LNG, chýba však väčšia podpora štátu – SLOVGAS

23. 3. 2021  /  PodcastyPeter Jurkovič, Richard Kvasňovský

Bratislava 23.marca 2021- Pandémia koronavírusu oživila dopyt po autách s alternatívnym pohonom ako je stlačený a skvapalnený zemný plyn ( CNG a LNG). Bariérou rozvoja je nízka hustota infraštruktúry a nedostatočná podpora zo strany štátu. V podcaste Otvorene o plyne sa na tom zhodli, konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák a obchodný riaditeľ spoločnosť CNG Slovensko Michal Smolnický. „ Pandémia má aj dobrý vplyv na nárast počtu CNG vozidiel. Súvisí to s raketovým rastom kuriérskych služieb.  Veľakrát sú to veľké kuriérske služby so zahraničným kapitálom, ktoré už majú vlastné korporátne politiky a potrebujú ukazovať, že zaťažujú životné prostredie menej ako povedzme niekto iný, kto jazdí na naftu. Mohol by som menovať niekoľko takýchto kuriérskych firiem, ktoré idú vyslovene do CNG pohonu, lebo na korporátnej úrovni sa rozhodli znižovať emisie z dopravy. Zároveň zvyšujú svoje dopravné výkony, takže potrebujú novú flotilu  a idú do CNG pohonu,“ konštatoval Mozolák.

Podľa Smolnického veľmi pozitívny vplyv na plynovú mobilitu majú zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku.  „Tam takisto vidíme veľký vplyv z Česka, kde je vyše 200 verejne dostupných CNG staníc a 25.000 vozidiel v prevádzke. Takisto vidíme, že z centrál firiem chodia dopyty, aby ich oddelenia na Slovensku riešili, ako by vedeli aplikovať tie CNG vozidlá v slovenskej doprave. Takže ten vplyv začína byť silný práve zo zahraničia. No a Česká republika je nám aj v tomto smere blízka“ doplnil Smolnický.

Mozolák aj Smolnický upozornili na nedostatočnú podporu plynovej mobility na Slovensku, kde sa deklaruje princíp technologickej neutrality, no v praxi ho nevidno. Drvivá väčšina podpory alternatívnych pohonov sa sústreďuje na elektromobilitu. V prípade vozidiel na CNG a LNG ju vidno len v znížení registračného poplatku za zápis vozidla do evidencie a dane z motorových vozidiel. „Nič sa neurobilo so spotrebnou daňou, nič sa neurobilo  s technologicky neutrálnou dotačnou schémou na vozidlá. Nie je žiadna dotačná schéma na podporu budovania infraštruktúry CNG a LNG staníc. Dali sa využívať len prostriedky z EÚ,“ zdôraznil Mozolák.

Trh by mal byť otvorený a nemal by na ňom dominovať len jeden smer, podporený politickým rozhodnutím. Plynová mobilita má v porovnaní s elektromobilitou viaceré prednosti. „CNG aktuálne ponúka pohon v podstate pre všetky typy dopráv. Či už ideme do osobnej, úžitkovej ľahkej aj ťažkej dopravy, vysokozdvižných vozíkov, ťahačov, komunálnej techniky. Dokonca lodná  aj železničná doprava využíva LNG. Takže to využitie pre CNG je veľmi široké, zatiaľ čo na druhej strane elektrický pohon má svoje fyzikálne obmedzenia, či už dojazdom alebo časom nabíjania. Keď považujeme elektrické vozidlá za ekologické, treba pozerať na to, ako bola elektrická energia vyrobená. To je tiež veľmi dôležitá otázka, ktorú musia zákonodarcovia v Bruseli riešiť,“ upozornil Smolnický.

Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii 14 CNG plniacich staníc. SPP CNG aj CNG Slovensko počítajú v tomto roku s rozširovaním plniacej infraštruktúry, aby ešte viac zlepšili ponuku pre motoristov. „SPP CNG v súčasnosti prevádzkuje 9 CNG staníc. V závere minulého roka sme dokončili dve CNG stanice na nových diaľničných odpočívadlách na R7, cesta na Dunajskú Stredu. Z dôvodu pandémie aj prieťahov v konaní ich ešte nemáme skolaudované, ale verím, že už vo veľmi krátkom čase budú skolaudované a otvoríme ich pre motoristov. Zároveň sme minulý rok rozbehli výstavby ďalších dvoch staníc na odpočívadlách pri Nitre, Pohranice Sever a Juh v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, kde budú výdajné stojany CNG  priamo v rade stojanov ostatných produktov. To znamená, že motorista zastaví a do CNG vozidla môže natankovať aj benzín a zároveň CNG.  Kolegovia v SPP rozbehli realizáciu troch LNG staníc na diaľniciach. Čaká nás tam ešte povoľovací proces a to bude nejakú dobu trvať, ale v budúcom roku by mali byť otvorené,“ uviedol Mozolák.

Spoločnosť CNG Slovensko prevádzku plniacu stanicu v Liptovskom Mikuláši a s otvorením ďalších počíta v najbližšom období. „My finišujeme prípravy na spustenie do prevádzky CNG plniacej stanice v Prešove, verím, že sa všetko podarí do konca roka. V prvej polovici budúceho roka spustíme do prevádzky verejnú stanicu v Senci. To sú zatiaľ naše aktuálne plány na tento rok a prvú polovicu budúceho roka. Súčasne pripravujeme ďalšie klientske stanice, z ktorých väčšina bude aj verejných. Zároveň s našimi obchodnými partnermi vyhľadávame vhodné lokality naprieč Slovenskom na výstavbu verejných CNG plniacich staníc,“ dodal Smolnický.

Celý podcast si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundclould:

Anchor:

Zdroj: