LNG / CNG stanica v Trnave už otvorená!

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

SPP otvára prvú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG na Slovensku, a to v Trnave. V krátkom čase budú nasledovať ďalšie v Prešove a v Brodskom. Otvorením týchto čerpacích staníc má SPP záujem osloviť široké spektrum lokálnych, ako aj národných dopravcov, autobusových spoločností a zároveň zabezpečiť možnosti tankovania pre diaľkovú tranzitnú dopravu.

Projekt čerpacích staníc LNG je unikátny svojím konceptom, ako aj spojením predaja nielen LNG pre segment ťažkej nákladnej dopravy, ale aj CNG pre segment osobnej a autobusovej dopravy. Čerpacie stanice disponujú technológiou, ktorá využíva zásobník LNG s veľkosťou 80 m3. Prostredníctvom náročnej technológie je následne možné tankovať samotné LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktoré je následné možné plniť či už do osobných automobilov, autobusov alebo CNG dodávok. Koncept čerpacích staníc je nastavený ako plne autonómny a samoobslužný.
SPP realizuje v rámci projektu fueLCNG tri takéto čerpacie stanice a to v lokalitách:
– Odpočívadlo NDS, Brodské, D2, smer Bratislava,
– Trnava, obchvat mesta, Automobilová ulica (vedľa ČS Shell)
– Prešov, areál Doprava a mechanizácia a.s.

Prvú zo staníc v lokalite Trnava SPP plánuje uviesť do prevádzky už v januári 2023, nasledovať bude ČS v lokalite Prešov v marci a ČS na odpočívadle Brodské pribudne v máji budúceho roku. Prevádzku čerpacích staníc bude SPP zabezpečovať prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Motív projektu
Sektor dopravy je jediným sektorom európskej ekonomiky, v ktorom emisie skleníkových plynov neklesajú. Problematická je predovšetkým oblasť cestnej nákladnej dopravy, v ktorej emisie rastú bez prerušenia od roku 2014 s výnimkou pandemického roku 2020. Dôvodom je najmä stúpajúca popularita tohto typu nákladnej dopravy. Hlavným motívom projektu fueLCNG je prostredníctvom podpory rozvoja infraštruktúry alternatívnych palív priniesť zákazníkom v Slovenskej republike možnosti využitia CNG alebo LNG. Projekt fueLCNG je zameraný na slovenské časti základnej siete TEN-T koridorov (diaľnica D1 a D2) a stojí na nasledovných dvoch pilieroch, ktoré sa budú v rámci projektu vzájomne podporovať a dopĺňať:
– segment CNG s existujúcou flotilou CNG vozidiel,
– segment LNG s pilotnou sieťou LNG staníc rozmiestnenou rovnomerne v rámci Slovenskej republiky s cezhraničným presahom.

Hlavné ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pilotnú infraštruktúru 3 čerpacích staníc LNG a tým vytvoriť základ pre využívanie alternatívneho paliva LNG v nákladnej doprave. Zároveň prostredníctvom nových čerpacích staníc LNG má SPP záujem budovať dôveru medzi potenciálnymi používateľmi a dodávateľmi vozidiel s pohonom na CNG a LNG. Zvýšením miery využívania CNG a LNG v doprave, pre ktoré je nevyhnutné rozširovať sieť čerpacích staníc, dôjde ku zníženiu emisií znečisťujúcich látok. Sieťou čerpacích staníc sa vytvoria podmienky pre zavedenie biometánu do segmentu osobnej aj nákladnej doprave, ako jednej z možností jej dekarbonizácie. Preto SPP pripravuje a realizuje projekty zamerané na produkciu biometánu z komunálneho odpadu. Výrobou biometánu a jeho použitím v doprave dôjde k výraznému zvýšeniu podielu čisto ekologického paliva a ďalšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov v doprave.

Dodávka LNG

v prípade záujmu o zmluvnú dodávku LNG kontaktujte nás na: peter.kubov@sppcng.sk, t.č. +421 918 635 504. SPP CNG s.r.o.

Author: sppcngadm