Uncategorized @sk
Alternatívne palivá na báze plynu sú dôležitým pilierom dekarbonizácie dopravy
SPP CNG > News > Uncategorized @sk > Alternatívne palivá na báze plynu sú dôležitým pilierom dekarbonizácie dopravy

Alternatívne palivá na báze plynu sú dôležitým pilierom dekarbonizácie dopravy

Posted by: sppcngadm
Category: Uncategorized @sk

Stlačený zemný plyn (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG) sú alternatívne palivá, ktoré ponúkajú jednoznačné benefity, pretože ich využitím v doprave vznikajú nižšie emisie skleníkových plynov a nižšie emisie znečisťujúcich látok v porovnaní s „tradičnými“ palivami a sú 100% nahraditeľné obnoviteľným biometánom. Podľa Petra Mozoláka, konateľa SPP CNG dokážu nielen znížiť firemné náklady, ale aj prispieť k dekarbonizácii dopravného sektora. V prípade ich obnoviteľných variantov bioCNG a bioLNG sú z pohľadu emisií skleníkových plynov najlepšou a najdostupnejšou alternatívou zo všetkých súčasných možností.

Alternatíva k tradičným palivám Globálny tlak na udržateľnosť a environmentálne povedomie v posledných rokoch výrazne ovplyvnil spôsob fungovania viacerých výrobných či obchodných a logistických spoločností. Najmä veľkí priemyselný producenti, potravinárske reťazce a distribučno-logistické spoločnosti sa snažia znižovať emisnú stopu svojej produkcie. Okrem znižovania spotreby energií vo výrobných halách a prevádzkach sa aktívne začali zameriavať aj na znižovanie emisií v rámci logistiky a zásobovania. Doprava významným spôsobom prispieva
k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia a tak tieto spoločnosti preferujú stále viac vozidlá s nižšou emisnou stopou oproti tradičným benzínovým a naftovým vozidlám a výrobcovia vozidiel sa týmto trendom prispôsobujú. Európska únia prijala sadu legislatívnych noriem, ktoré majú za cieľ znižovanie emisií skleníkových plynov v sektore dopravy a tak zmeny z pohľadu týchto spoločnosti na ich emisnú stopu z dopravy idú ruka v ruke s legislatívou.
„Európska únia svoje ambiciózne ciele smerujúce k uhlíkovej neutralite jasne pretavuje aj do sektoru dopravy a v segmente osobných a dodávkových vozidiel je jej snaha o úplný prechod na elektromobilitu. Spaľovacie motory by mali v osobných a dodávkových vozidlách od roku 2035 úplne vymiznúť z produkcie. Je to ale naozaj jediné a najlepšie riešenie?“, pýta sa Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. Podľa jeho názoru má elektromobilita svoj význam v určitých segmentoch dopravy a v určitých situáciách. V segmente nákladnej a autobusovej dopravy však existujú v súčasnosti cenovo dostupnejšie a viac pripravené alternatívy v podobe využívania stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) ako alternatív k tradičnému benzínu a nafte. Na základe aktuálnej znalosti trhu je možné predpokladať, že aj na Slovensku sa firemné vozidlové parky v segmente osobných a dodávkových vozidiel budú obmieňať aj elektrickými vozidlami. Vodíkový pohon nateraz ostáva v útlme najmä z dôvodu absentujúcej plniacej infraštruktúry a vysokej ceny vozidiel a vodíka, ktorý navyše pochádza z fosílnych zdrojov a je teda neekologický. Firemné vozidlové parky na Slovensku sú nateraz bez významnejších motivačných faktorov, ktoré by ich motivovali k jednoznačnému prechodu na elektromobilitu. Prechod na elektromobilitu je limitovaný obstarávacou cenou vozidiel, cenou elektriny, nabíjacou infraštruktúrou, rýchlosťou nabíjania, bezpečnostnými rizikami eketromobility, dojazdom vozidiel atď. Napriek tomu pre niektorých používateľov elektrických vozidiel je táto alternatíva zmysluplná. Ďalší technický, cenový a infraštruktúrny vývoj ukáže, či elektromobilita bude aj na Slovensku prvou voľbou pre firemných flotilových zákazníkov. Nateraz sa ukazuje, že podnikatelia na Slovensku uprednostňujú skôr spaľovacie motory. Pozitíva CNG a LNG Na rozdiel od tradičných fosílnych palív, ako sú benzín alebo nafta, CNG a LNG produkujú pri spaľovaní o približne 20 % menej CO2. „To významne pomáha v boji proti klimatickým zmenám a je v súlade s cieľmi mnohých firiem, ktoré chcú znižovať emisie CO2 a tým napĺňať ciele v oblasti sociálnych vecí a riadenia spoločností – ESG,“ hovorí Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. Okrem zníženia emisií CO2 však vozidlá s pohonom CNG a LNG vypúšťajú aj menej znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka a tuhé znečisťujúce látky. To vedie k nižšiemu znečisteniu ovzdušia a tiež k potenciálnemu zlepšeniu verejného zdravia. „Zavedenie CNG a LNG do firemných vozových parkov môže prispieť k lepšej kvalite života na Slovensku tým, že podporí nižšie emisie skleníkových plynov v doprave a zmierni nepriaznivé účinky znečistenia ovzdušia,“ pokračuje Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. „Čo je ale na tom celom najdôležitejšie je to, že CNG a LNG možno úplne nahradiť obnoviteľným biometánom a to robíme už aj my. V roku 2023 SPP CNG dodalo motoristom CNG s 1,5% podielom biometánu a vo zvyšovaní tohto podielu budeme pokračovať aj v ďalších rokoch “, dodáva Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. Obnoviteľný biometán je chemickým zložením rovnaké palivo ako CNG a LNG vyrobené zo zemného plynu a tak je možné ho dodávať na rovnakej infraštruktúre a do rovnakých vozidiel, ktoré majú pohon naCNG a LNG. Rozdiel je však v jeho emisnej stope. Keďže sa vyrába z odpadov, maštaľného hnoja, odpadových vôd a pod. jeho emisná stopa je najnižšia spomedzi všetkých palív využívaných v doprave. V prípade biometánu vyrobeného z hnoja sa dosahujú záporné úspory CO2. Aby to bolo zrozumiteľné pre čitateľa, tak napríklad kým jednotka energie nafty v MJ vyprodukuje 94,1 gCO2, CNG o 20% menej, obnoviteľná elektrina o 100% menej (t.j. 0 g CO2) tak bioCNG o 200% menej teda až -94 g CO2. Súvisí to s tým, že aj metán je skleníkový plyn. Ak ho však zachytíme už na farme a vyrobíme z neho palivo do dopravy, jeho skleníkový vplyv sa významne zníži, opäť vysvetľuje Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. Alternatívne palivá CNG a LNG prinášajú pre používateľov aj ekonomické výhody,“ vysvetľuje Peter Mozolák, konateľ SPP CNG a dodáva, že vozidlá s pohonom CNG alebo LNG majú v porovnaní s vozidlami na konvenčné palivá nižšiu spotrebu a pri porovnateľnej resp. nižšej cene týchto palív prinášajú svojim používateľom značné úspory na palivových nákladoch. Okrem toho, prevádzkovatelia týchto vozidiel usporia na zníženej registračnej a cestnej dani. Využívanie CNG, LNG a biometánu tak naberá na obrátkach. Za posledných 5 rokov sa počet čerpacích staníc CNG a objem spotrebovaného CNG zdvojnásobil a vybudovala sa základná sieť čerpacích staníc LNG. Aktuálne je na Slovensku k dispozícii 29 verejných čerpacích staníc CNG a 7 čerpacích staníc LNG. „Ďalším rozvojom infraštruktúry CNG a LNG čerpacích staníc má skupina SPP príležitosť zohrať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora na Slovensku“, dodáva Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. Výhody pre firemné flotily Z hľadiska ekonomiky prevádzky okrem už spomínaných ekologických faktorov sú pre firemné flotily najvýhodnejšie osobné vozidlá s pohonom na CNG. S pomedzi všetkých pohonov, je náklad na kilometer prevádzky vozidla najnižší. Dostupnosť infraštruktúry plniacich staníc CNG a paleta vozidiel s pohonom CNG však býva často dôležitým rozhodovacím parametrom k prechodu na CNG mobilitu. V segmente autobusovej dopravy je CNG pohon najvýhodnejší spomedzi všetkých alternatív ku nafte. Cena CNG autobusu je polovičná oproti elektrobusom a tretinová oproti vodíkovým autobusom. Takmer všetci výrobcovia autobusov ponúkajú aj ich CNG verzie. Autobusy s pohonom CNG sú tiež menej hlučné ako naftové autobusy a emisne sú veľmi vhodné aj do mestskej prevádzky. V rámci Slovenska prevádzkuje CNG autobusy už 11 miest. Markantné pohyby vidíme aj v segmente zvozu komunálneho odpadu. . Pred 5 rokmi jazdilo iba pár kusov zvozových komunálnych vozidiel na pohon CNG, dnes ich je už 50. „Najlepšie na tom je, že práve spoločnosti podnikajúce v oblasti zvozu komunálneho odpadu majú obrovské príležitosti zaoberať sa zhodnocovaním odpadov na výrobu biometánu, ktorý vedia následne využiť na pohon svojich flotíl zvozových vozidiel. Vytvorí sa tak pekný príklad cirkulárnej ekonomiky,“ dodáva Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. V segmente ťažkej nákladnej medzinárodnej a logistickej dopravy sa v posledných rokoch zvyšuje význam vozidiel s pohonom na LNG. LNG má tú výhodu, že do nádrže vozidla sa načerpá vyššie množstvo paliva ako pri CNG a tým je zabezpečený dojazd až 1500 km. Mnohí dopravcovia sú motivovaní svojimi zákazníkmi k prechodu na LNG mobilitu dlhšími kontraktami, kratšími splatnosťami faktúr a pod. Základná infraštruktúra čerpacích staníc je na Slovensku už dostupná. „Súčasným trendom v nákladnej doprave je prechod na bioLNG, ktoré skupina SPP už dnes pre svojich zákazníkov aj zabezpečuje. Nespornou výhodou palív CNG a LNG je, že ich nie je možné ukradnúť,“ vysvetľuje Peter Mozolák, konateľ SPP CNG. Úloha SPP pri podpore udržateľnosti Ako kľúčový hráč v slovenskom hospodárstve má SPP zodpovednosť a zároveň príležitosť byť lídrom pri prechode na alternatívne energetické riešenia, a to aj prostredníctvom rozširovania siete CNG a LNG čerpacích staníc a výroby biometánu. Tento strategický krok stavia SPP do pozície lídra v oblasti alternatívnych zdrojov energie a technologických inovácií.

 

Author: sppcngadm