Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 Výzvy – Cenová ponuka

Príloha č.2 Výzvy – Návrh zmluvy s prílohami:  Príloha č.1_Zmluvy_VOP na vykonanie diela_SPP CNG s r o a Príloha č.2_Zmluvy_Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Príloha č.3 Výzvy – ČV_uchádzača_podmienky účasti_osobné_postavenie

Príloha č.4 Výzvy na predkladanie ponúk – ČV_uchádzača_ďalšie náležitosti ponuky

Príloha č.5 Výzvy – Zoznam dodávok poskytnutých služieb

Príloha č.6 Výzvy_Vzor_Súhlas_so_sprac_osobných_údajov