Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej komunikácie

  Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 552 549, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94856/B („Spoločnosť“) :


  (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne poskytnutých Spoločnosti, najmä mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových tých aktivít, pri ktorých SPP CNG nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP CNG, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve a

  (ii) súhlas, aby mi Spoločnosť alebo tretia strana, ktorej Spoločnosť poskytla a/alebo sprístupnila moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky Spoločnosti alebo tretích osôb, alebo ma vo veci takýchto obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

  Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, a súvisiacich službách, praktických radách a o ďalších produktoch, a to Spoločnosti alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok.

  Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom online formulára na webovom sídle www.sppcng.sk, na adrese: cng@sppcng.sk, písomne na adrese SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava alebo na telefonicky na 0850 111 500. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Zároveň súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti. Potvrdzujem, že Spoločnosť ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby na svojom webovom sídle.

  * E-mail

  * Meno

  * Priezvisko

  * Číslo zmluvy