Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej komunikácie

Týmto odvolávam nižšie uvedené súhlasy, udelené spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 552 549, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94856/B („Spoločnosť“) :

(i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne poskytnutých Spoločnosti, najmä mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových tých aktivít, pri ktorých SPP CNG nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP CNG, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve a

(ii) súhlas, aby mi Spoločnosť alebo tretia strana, ktorej Spoločnosť poskytla a/alebo sprístupnila moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky Spoločnosti alebo tretích osôb, alebo ma vo veci takýchto obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

  Týmto odvolávam nižšie uvedené súhlasy, udelené spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 552 549, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94856/B („Spoločnosť“) :


  (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne poskytnutých Spoločnosti, najmä mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových tých aktivít, pri ktorých SPP CNG nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP CNG, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve a

  (ii) súhlas, aby mi Spoločnosť alebo tretia strana, ktorej Spoločnosť poskytla a/alebo sprístupnila moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky Spoločnosti alebo tretích osôb, alebo ma vo veci takýchto obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

  * E-mail

  * Meno

  * Priezvisko

  * Číslo zmluvy