Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť SPP CNG s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 552 549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94856/B („spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich zákazníkov pri uzatváraní zmluvy;
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (prostredníctvom webovej stránky spoločnosti a pod.);
 • od osôb, ktoré vstupujú do objektov spoločnosti (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti).

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb

 1. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť spracúva iba také osobné údaje, aby mohla zákazníkovi poskytovať služby a zákaznícku starostlivosť, aby dosiahla súlad s rôznymi zákonnými požiadavkami a tiež aby chránila svoje oprávnené záujmy. Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje o zákazníkoch, vrátane potenciálnych zákazníkov, ktorí majú záujem o služby spoločnosti, alebo ktorí jej na to udelili súhlas.

Spoločnosť spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov zákazníkov:

 • základné identifikačné údaje, v rozsahu: oslovenie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, vrátane identifikačných údajov zástupcov právnických osôb (štatutárne orgány, členovia štatutárnych orgánov, zamestnanci, splnomocnenci a pod.). Ak zákazník podniká ako fyzická osoba – podnikateľ, ide aj o obchodné meno, označenie registra, IČO, DIČ a IČ DPH, miesto podnikania a adresu pre poštový styk;
 • kontaktné údaje, v rozsahu: sídlo/miesto podnikania, adresa pre poštový styk, telefónne číslo, e-mail, IP adresy;
 • ekonomické a finančné údaje, v rozsahu: číslo bankového účtu (IBAN), podrobnosti o produkte alebo službe poskytnutej zákazníkovi, spôsob platby, informácie o zľave;
 • informácie o využívaní produktov (najmä druh využívaných produktov, spôsob využívania produktov, informácie o plneniach poskytnutých zo zmluvy);
 • pridelené identifikátory (zákaznícke číslo, číslo zmluvného účtu);
 • obsah telefonických hovorov, správy a hodnotenie na základe zaznamenaných hovorov;
 • kamerové záznamy;
 • iné údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov spoločnosti.
 • Právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • Oprávnený záujem

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • ochrana práv a oprávnených záujmov, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov spoločnosti, vrátane kamerových záznamov, najviac po dobu 15 dní od vstupu;
 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny a súvisiacich službách, praktických radách a o ďalších produktoch; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej spokojnosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov spoločnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení;
 • Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, uzavretie zmluvy o dodávke stlačeného zemného plynu, zúčtovacieho zákazníckeho systému a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je predpokladom uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka služieb dotknutej osobe spoločnosťou. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, spoločnosť uchováva osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, najmä po dobu premlčania možných nárokov od ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov (vrátane začatých súdnych sporov), prípadne po dlhšiu dobu, pokiaľ dôjde k prerušeniu plynutia doby premlčania.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu. Spoločnosť môže z dôvodu povinnosti uloženej všeobecne záväzným právnym predpisom napríklad poskytovať osobné údaje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane, okresným úradom, alebo iným orgánom či osobám.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníka pre účely realizácie platobného styku, fakturácie a vedenia účtovníctva, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov a právnych aktov:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok);
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
 • zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu;
 • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja;
 • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách;
 • zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách;
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách; a
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníka na účely predaja stlačeného zemného plynu a poskytovania služieb zákazníkom, vrátane poskytovania zákazníckej starostlivosti, riešenia podnetov, sťažností a reklamácií, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;
 • zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov;
 • zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike; a
 • zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníka na účely vnútorného systému preverovania oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a vedenia príslušnej evidencie, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovného zákona:

 • zákon č. 54/2019 Z. z. o  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi

 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou, a to v prípade, že nemožno aplikovať žiaden z ostatných právnych základov.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu, alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, externí predajcovia, poradenské spoločnosti alebo bezpečnostné služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie sú v súčasnosti tieto subjekty:

Obchodné menoSídloIdentifikačné číslo
KV – Security s. r. o.Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava
46019669
SECURITAS SK s. r. o.Turčianska 2,
821 09 Bratislava
36768073
uniCODE systems s.r.o.Považské Podhradie 55,
017 04 Považská Bystrica
36316695
ACCES Group, s.r.o.Zochova 6-8,
811 03 Bratislava
35750308

Spoločnosť nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.

 • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 • Možnosti uplatnenia práv dotknutých osôb

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti cng@sppcng.sk;
 • Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania podľa článku 22 nariadenia, resp. podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.