sppcngadm No Comments

SPP otvoril ďalšiu LNG čerpaciu stanicu na diaľnici D2

SPP otvoril na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG na hraničnom odpočívadle Brodské.

SPP otvoril na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG. Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre osobnú automobilovú dopravu. Motoristi ju budú môcť využiť vďaka jej výhodnej polohe priamo na hraničnom odpočívadle Brodské. To je prístupné z oboch smerov, tak z Bratislavy, ako aj z Brna.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. SPP otvoril prvú čerpaciu stanicu v januári v Trnave a ďalšiu v apríli v Prešove. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave, patrí dlhodobo k prioritám SPPV záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu SPP tiež pripravuje.

Okrem paliva LNG pre ťažkú nákladnú dopravu, stanica ponúkne aj alternatívne palivo CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Otvorením ďalšej vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG na tranzitne najvyťaženejšej diaľnici na Slovensku, SPP pokračuje v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc a zvyšovaní komfortu pre dopravcov priamo na ich štandardných trasách. Týmto krokom spoločnosť zároveň rozširuje sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 26. Nová stanica je umiestnená na hraničnom diaľničnom odpočívadle Brodské vedľa bývalej colnice. Je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, palivovou kartou EUROWAG alebo bežnou platobnou kartou.

LNG (z angl. Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže dokážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.

LNG vzniká pri ochladení na teplotu -162 °C. V jednom metri kubickom LNG je približne 600 metrov kubických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie skladovanie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasadenie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je dojazd vozidla resp. plavidla kľúčovým parametrom. LNG sa bude v budúcnosti nahrádzať obnoviteľným biometánom.Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

sppcngadm No Comments

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať plyn už aj v Trenčíne

V Trenčíne, na Zlatovskej ceste, pribudla motoristom ďalšia možnosť natankovať stlačený zemný plyn CNG.

V Trenčíne, na Zlatovskej ceste, pribudla motoristom ďalšia možnosť natankovať stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitnú plniacu stanicu bude využívať aj flotila 43 CNG autobusov prevádzkovateľa MHD v meste Trenčín spoločnosti TD Transport, s.r.o., ktorá patrí do medzinárodnej skupiny Transdev. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na tejto čerpacej stanici je SPP CNG s.r.o., 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP.

Alternatívne palivo CNG sme priniesli do posledného krajského mesta, v ktorom chýbalo. Trenčín je nepochybne významným slovenským dopravným uzlom a nová plniaca stanica CNG je preto dôležitým prínosom nielen pre všetkých obyvateľov mesta, ale aj obyvateľov širokého okolia. Navyše využívaním autobusov jazdiacich na CNG v mestskej doprave vznikne výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s využívaním naftových autobusov. V tomto roku otvárame už tretiu novú plniacu stanicu, ktorá ponúka palivo CNG,“ uviedol člen predstavenstva SPP Peter Kučera.

„Otvorením novej, vysokokapacitnej plniacej stanice v Trenčíne sa sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku rozšírila na 25. Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10  až 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG pohon sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne porovnateľnú vzdialenosť.

Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG sa bude postupne nahrádzať obnoviteľným biometánom.

sppcngadm No Comments

SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov

SPP a skupina Brantner založili spoločný podnik, ktorého cieľom je vybudovanie technologických centier na podporu cirkulárnej ekonomiky.

SPP a skupina Brantner založili spoločný podnik, ktorého cieľom je vybudovanie technologických centier na podporu cirkulárnej ekonomiky. Technológie, ktoré bude nový spoločný podnik rozvíjať, majú na jednej strane podporiť vyššiu recykláciu odpadov a znížiť mieru skládkovania a na druhej strane zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív. Podpis zmluvy nadväzuje na memorandum o spolupráci, ktoré obe spoločnosti podpísali v roku 2021.

Zástupcovia spoločností SPP a Brantner podpísali zmluvu, ktorou založili spoločný podnik s názvom CEBZ s.r.o., ktorý bude mať za úlohu spoločne budovať a prevádzkovať centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ). Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.

Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov sú založené na najmodernejších triediacich technológiách a v procese spracovania biologickej zložky odpadu využívajú proces tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líšia tým, že pracujú s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu, nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane orezov konárov a trávy. Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne obnoviteľný bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu alebo dopravy (bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán.

„Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Som rád, že vďaka iniciatíve SPP a Brantner vytvoríme na Slovensku riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, trvalo udržateľnú úroveň. Z pohľadu odpadov očakávame, že celý systém zvýši mieru recyklácie a zhodnotenia o ďalších 70 % a takto sa zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %,“ hovorí CEO Brantner Green Solutions Slovakia Tibor Papp.

„Jedným z produktov centier energetického a biologického zhodnotenia odpadu je biometán, ktorý môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky a znižovaní závislosti od fosílnych palív. Biometán je možné vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Samozrejme verím, že biometán využijeme hlavne priamo v miestach jeho výroby. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ pripomína generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.

SPP a Brantner budú mať v CEBZ s.r.o. rovnocenný 50 % podiel. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov a šesťčlennú správnu radu, v ktorej bude mať každá zo strán rovnaký počet nominantov.

Potenciálne lokality pre budovanie technologických centier CEBZ sú:

  • Nové Zámky;
  • Martin;
  • Poprad;
  • Región Gemera.

Každé z technologických centier dokáže:

  • spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu;
  • spracovať ročne 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov;
  • vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu;
  • modernou optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu a minimalizovať odpad ukladaný na skládky;
  • vyrábať vysokokvalitný kompost na poľnohospodárske použitie;
  • vyrábať tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb. Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Materská spoločnosť so sídlom v rakúskom Krems an der Donau, je garantom kvalitných a inovatívnych riešení v súlade s myšlienkou cirkulárnej ekonomiky. Skupina Brantner pôsobí prostredníctvom 60 spoločností v Európe a v Ázii a zamestnáva viac ako 2 700 pracovníkov.

sppcngadm No Comments

SPP otvoril v Prešove ďalšiu LNG čerpaciu stanicu

Tlačové správy O SPP – aktuality 27. apríl 2023

Vysokokapacitná plniaca stanica bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu.

SPP otvoril v Prešove ďalšiu, v poradí druhú, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG. Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu. Motoristi budú môcť využiť vďaka jej výhodnej polohe priame napojenie na diaľnicu D1. Čerpacia stanica sa nachádza na Strojníckej ulici 9, v areáli spoločnosti Doprava a Mechanizácia, a.s.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. Prvú čerpaciu stanicu SPP otvoril v januári v Trnave a ďalšiu otvorí ešte v tomto roku na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo k prioritám SPPV záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu SPP tiež pripravuje.

Čerpacie stanice sú svojim konceptom unikátne, pretože sú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel, ponúkajú aj CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Otvorením ďalšej vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG v Prešove pokračujeme v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc. Zároveň týmto krokom rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 23. Nová stanica je umiestnená v areáli predajcu nákladných a úžitkových vozidiel u ktorého si môžu zákazníci zakúpiť alebo vyskúšať vozidlá na pohon LNG a CNG vrátane komplexných servisných služieb STK (technickej) a EK (emisnej) kontroly pre tieto vozidlá. Táto stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, palivovou kartou EUROWAG alebo bežnou platobnou kartou.

LNG (z angl. Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže dokážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.

LNG vzniká pri ochladení na teplotu -162°C. V jednom metri kubickom LNG je približne 600 metrov kubických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie skladovanie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasadenie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je dojazd vozidla resp. plavidla kľúčovým parametrom. LNG sa bude v budúcnosti nahrádzať obnoviteľným biometánom.

sppcngadm No Comments

CNG Stanica v Trenčíne už čoskoro

SPP CNG s.r.o. začalo stavebné práce na CNG stanici v Trenčíne na Zlatovskej.

Plánovaný termín spustenia do prevádzky 3 kvartál 2023.

22.5.2023 inštalácia CNG technológie
sppcngadm No Comments

SPP otvoril v Trnave prvú LNG čerpaciu stanicu

V Trnave, na Automobilovej ulici, ktorá je súčasťou obchvatu mesta, vedľa čerpacej stanice Shell, otvoril SPP svoju prvú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG. Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu. Motoristi budú môcť využiť vďaka jej výhodnej polohe priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 a diaľnicu D1.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. Ďalšie dve čerpacie stanice SPP otvorí ešte v tomto roku v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

„Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo k prioritám SPP. Veríme, že budovanie ďalších čerpacích staníc na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel a ešte viac podporí využívanie zemného plynu v doprave na Slovensku. V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v SPP pripravujeme,“ hovorí Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP.

Čerpace stanice sú svojim konceptom unikátne, pretože sú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel, ponúkajú aj CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

„Otvorením prvej, unikátnej, vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG v Trnave pokračujeme v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc, ktorých je v našej krajine doteraz minimum. Zároveň týmto krokom rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 22. Nová stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec.

LNG (z angl. Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy
plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže dokážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.

LNG vzniká pri ochladení na teplotu -162°C. V jednom metri kubickom LNG je približne 600 metrov kubických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie skladovanie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasadenie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je dojazd vozidla resp. plavidla kľúčovým parametrom. LNG sa bude v budúcnosti nahrádzať obnoviteľným biometánom.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


sppcngadm No Comments

SPP CNG prevádzkuje CNG stanicu v Prievidzi

Od 1.1.2023 SPP CNG s.r.o. ponúka motoristom CNG už aj na stanici v Prievidzi, ktorá sa nachádza v areály SAD Prievidza a.s. na ulici Ciglianská ceste 1, Prievidza 971 36. Stanica je určená pre všetky kategórie CNG vozidiel (osobné, nákladné, autobusy). Stanica je pre zákazníkov dostupná nonstop 24/7 v samoobslužnom režime a je na nej možné platiť kartou od SPP CNG alebo bežnou platobnou kartou. K dispozícii sú 2 výdajné stojany so štandardizovanou plniacou koncovkou NGV1. Sprístupnením tejto stanice sa sieť verejných plniacich staníc na Slovensku rozšírila na 21.

sppcngadm No Comments

LNG / CNG stanica v Trnave už otvorená!

SPP otvára prvú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG na Slovensku, a to v Trnave. V krátkom čase budú nasledovať ďalšie v Prešove a v Brodskom. Otvorením týchto čerpacích staníc má SPP záujem osloviť široké spektrum lokálnych, ako aj národných dopravcov, autobusových spoločností a zároveň zabezpečiť možnosti tankovania pre diaľkovú tranzitnú dopravu.

Projekt čerpacích staníc LNG je unikátny svojím konceptom, ako aj spojením predaja nielen LNG pre segment ťažkej nákladnej dopravy, ale aj CNG pre segment osobnej a autobusovej dopravy. Čerpacie stanice disponujú technológiou, ktorá využíva zásobník LNG s veľkosťou 80 m3. Prostredníctvom náročnej technológie je následne možné tankovať samotné LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktoré je následné možné plniť či už do osobných automobilov, autobusov alebo CNG dodávok. Koncept čerpacích staníc je nastavený ako plne autonómny a samoobslužný.
SPP realizuje v rámci projektu fueLCNG tri takéto čerpacie stanice a to v lokalitách:
– Odpočívadlo NDS, Brodské, D2, smer Bratislava,
– Trnava, obchvat mesta, Automobilová ulica (vedľa ČS Shell)
– Prešov, areál Doprava a mechanizácia a.s.

Prvú zo staníc v lokalite Trnava SPP plánuje uviesť do prevádzky už v januári 2023, nasledovať bude ČS v lokalite Prešov v marci a ČS na odpočívadle Brodské pribudne v máji budúceho roku. Prevádzku čerpacích staníc bude SPP zabezpečovať prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Motív projektu
Sektor dopravy je jediným sektorom európskej ekonomiky, v ktorom emisie skleníkových plynov neklesajú. Problematická je predovšetkým oblasť cestnej nákladnej dopravy, v ktorej emisie rastú bez prerušenia od roku 2014 s výnimkou pandemického roku 2020. Dôvodom je najmä stúpajúca popularita tohto typu nákladnej dopravy. Hlavným motívom projektu fueLCNG je prostredníctvom podpory rozvoja infraštruktúry alternatívnych palív priniesť zákazníkom v Slovenskej republike možnosti využitia CNG alebo LNG. Projekt fueLCNG je zameraný na slovenské časti základnej siete TEN-T koridorov (diaľnica D1 a D2) a stojí na nasledovných dvoch pilieroch, ktoré sa budú v rámci projektu vzájomne podporovať a dopĺňať:
– segment CNG s existujúcou flotilou CNG vozidiel,
– segment LNG s pilotnou sieťou LNG staníc rozmiestnenou rovnomerne v rámci Slovenskej republiky s cezhraničným presahom.

Hlavné ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pilotnú infraštruktúru 3 čerpacích staníc LNG a tým vytvoriť základ pre využívanie alternatívneho paliva LNG v nákladnej doprave. Zároveň prostredníctvom nových čerpacích staníc LNG má SPP záujem budovať dôveru medzi potenciálnymi používateľmi a dodávateľmi vozidiel s pohonom na CNG a LNG. Zvýšením miery využívania CNG a LNG v doprave, pre ktoré je nevyhnutné rozširovať sieť čerpacích staníc, dôjde ku zníženiu emisií znečisťujúcich látok. Sieťou čerpacích staníc sa vytvoria podmienky pre zavedenie biometánu do segmentu osobnej aj nákladnej doprave, ako jednej z možností jej dekarbonizácie. Preto SPP pripravuje a realizuje projekty zamerané na produkciu biometánu z komunálneho odpadu. Výrobou biometánu a jeho použitím v doprave dôjde k výraznému zvýšeniu podielu čisto ekologického paliva a ďalšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov v doprave.

Dodávka LNG

v prípade záujmu o zmluvnú dodávku LNG kontaktujte nás na: peter.kubov@sppcng.sk, t.č. +421 918 635 504. SPP CNG s.r.o.

sppcngadm No Comments

Nová CNG stanica v Leviciach od VEOLIE akceptuje karty SPP CNG

Naďalej pokračujeme v našich aktivitách na zlepšenia dostupnosti paliva CNG a prinášame zmluvným zákazníkom možnosť plnenia CNG prostredníctvom zákazníckej karty SPP CNG na  ďalšej partnerskej plniacej stanici v Leviciach.

Plniaca stanica CNG, ktorú prevádzkuje spoločnosť Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. sa nachádza vedľa areálu CTZ v Leviciach na Mochovskej ul.

Stanica je určená pre osobné a obmedzene pre nákladné motorové vozidlá. Stanica je pre zákazníkov dostupná nonstop 24/7 v samoobslužnom režime.

sppcngadm No Comments

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať
CNG už aj v Martine

V Martine, na ulici Československej armády, pri areáli ZŤS, pribudla motoristom ďalšia možnosť natankovať
stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitnú plniacu stanicu bude využívať aj flotila 35 CNG autobusov
Dopravného podniku mesta Martin. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na tejto čerpacej
stanici je SPP CNG s.r.o., 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP.


„Alternatívne palivo CNG je opäť bližšie k zákazníkom v oblasti, ktorá je významným slovenským
dopravným uzlom. Okrem toho je však nová plniaca stanica dôležitým prínosom pre všetkých obyvateľov
mesta Martin. V porovnaní s naftovými autobusmi produkujú autobusy na alternatívne palivo CNG menej
škodlivých emisií a menej hluku. V tomto roku otvárame už tretiu plniacu stanicu a na príprave ďalších troch aktuálne pracujeme,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.


„Otvorením novej, vysokokapacitnej plniacej stanice v Martine sa sieť verejných plniacich staníc CNG na
Slovensku rozšírila na 19. Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už
kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter
Mozolák.
Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až
20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú
šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG pohon sú dnes
už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je
rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne
porovnateľnú vzdialenosť.
Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto
potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových
plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG bude možné
v budúcnosti postupne nahradiť obnoviteľným biometánom.