V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekorých zákonov (zákon o slobode informácií) SPP CNG zverejňuje údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác a faktúrach za tovary, služby a práce uzatvorených prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému.

Objednávky a faktúry