Informácie podľa čl. 13 a č. 14 nariadenia poskytované prevádzkovateľom  SPP CNG dotknutým osobám :

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov :

SPP CNG s.r.o.

Sídlo: Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

IČO: 47 552 549

Spoločnosť zapísaná v Obchodno registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94856/B

 1. Zodpovedná osoba a kontaktné údaje :

dpo@sppcng.sk ; tel. č. 0910 923 158

 1. Účel spracúvania osobných údajov:
 •  ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom,
 • zúčtovacieho zákazníckeho systému dodávok,
 • dispečerského denníka,
 • verejného obstarávania,
 • na účely zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok.

 1. Právne základy spracúvania osobných údajov :

Právny základ spracúvania osobných údajov  na účely  ochrany majetku spoločnosti kamerovým monitorovacím systémom

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely zúčtovacieho zákazníckeho systému dodávok

 • zákon č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely vedenia dispečerského denníka

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely verejného obstarávania

 • zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok

 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie vlády č.498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti a informácie o uzatvorení zmluvy,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa :
 • kamerový monitorovací systém z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti objektu spoločnosti,
 • vedenia dispečerského denníka z dôvodu zaznamenávania činnosti pri prevádzke plniacich staníc.

 1. Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti.

 1. Prenos do tretích krajín : nevykonáva sa.

 1. Doba uchovávania : doba uchovávania je stanovená osobitnými zákonmi a Registratúrnym plánom na správu registratúry;

(záznamy z kamerových systémov – 15 dní, zmluvy o dodávke CNG 10 rokov, dokumentácia z procesu obstarávania 10 rokov).

 1. Práva dotknutej osoby vo vzťahu k účelom spracúvania :

Dotknutá osoba má  právo na prístup k osobným údajom a  na opravu.

Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony.

Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 1. Požiadavky na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia.

Spracúvanie osobných údajov na účely  monitorovania priestoru kamerovým systémom je oprávnený záujem prevádzkovateľa; prevádzkovateľ spracúvanie údajov vykonáva  z dôvodu ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti objektu spoločnosti. V prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spracúvanie osobných údajov na účely zúčtovacieho zákazníckeho systému dodávok je zákonnou požiadavkou z dôvodu vedenia evidencie obchodných zmlúv.

Spracúvanie osobných údajov na účely na účely vedenia dispečerského denníka je oprávnený záujem prevádzkovateľa z dôvodu zaznamenávania činnosti pri prevádzke plniacich staníc.  V prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania je zákonnou požiadavkou z dôvodu vedenia dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním.

Spracúvanie osobných údajov na účely zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok je zákonnou požiadavkou z dôvodu zverejňovania  zmlúv súvisiacich s verejným obstarávaním.

 1. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania : nevykonáva sa.