Ochrana osobných údajov je v spoločnosti SPP CNG s.r.o. zabezpečená v súlade s požiadavkami nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „nariadenie“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V záujme zachovania transparentného, spravodlivého a zákonného spracúvania osobných údajov sú dotknutej osobe poskytnuté informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov.

V súvislosti so zabezpečením informačnej povinnosti prevádzkovateľa SPP CNG  s.r.o. vo vzťahu k dotknutej osobe podľa čl. 13 a čl.14. nariadenia týmto poskytujeme tieto informácie.

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava alebo na emailovej adrese dpo@sppcng.sk.