Informácie o spracúvaní osobných údajov

SPP CNG s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

SPP CNG s.r.o. spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresné, identifikačné príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovskej stránky a ktorých spracovanie ukladá zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne SPP CNG s.r.o. alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva SPP CNG s.r.o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2014 SPP CNG s.r.o. Všetky práva vyhradené.