Pre plnenie na plniacich staniciach Bratislava – Jurajov dvor, Nitra a Košice je pre vstup potrebná Registračná Karta CNG.
Registračnú Kartu CNG obdržíte od nás na základe registrácie. Zaregistrujte sa teraz na našej stránke vyplnením žiadosti o registráciu a Registračnú Kartu CNG, ktorá vám umožní vstup na vybrané plniace stanice, vám zašleme poštou na vašu adresu.

Registračná Karta CNG neslúži na úhradu za odobraté CNG na plniacich staniciach.

Pre vstup na ostatné plniace stanicie SPP CNG, s.r.o. Registračná karta CNG nie je potrebná.

Ako sa registrovať?

  • Vyplníte a odošlete Žiadosť o registráciu na dodávku CNG na vybraných plniacich staniciach.
  • Následne od nás obdržíte neaktívnu Registračnú kartu CNG.
  • Registračnú kartu CNG aktivujete zaslaním e-mailu na adresu cng@sppcng.sk alebo poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po získaní súhlasu vám Registračnú kartu CNG aktivujeme a môžete ju využívať na vybraných plniacich staniciach CNG našej spoločnosti.

Registráciu požadujem pre fyzickú osobu

* Meno, priezvisko
* E-mail
* Telefónne číslo

Adresa trvalého bydliska

* Ulica
* Číslo súpisné / orientačné
* Mesto
* PSČ
* Štát

Adresa pre poštový styk

Ulica
Číslo súpisné / orientačné
Mesto
PSČ
Štát

Údaje o vozidlách

* Počet vozidiel CNG
Typ vozidla/vozidiel
ŠPZ vozidla/vozidiel
Ak chcete svoje odpovede ešte doplniť alebo spresniť, môžete tak spraviť tu

Súhlas so spracovaním údajov pre registráciu na dodávku CNG

Odoslaním žiadosti udeľujem Dodávateľovi súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti o Registráciu na dodávku stlačeného zemného plynu (ďalej len „Registrácia“), za účelom registrácie Odberateľa pre umožnenie odberu CNG na vybraných plniacich staniciach CNG Dodávateľa na základe Registračnej karty CNG, vrátane plnenia ďalších povinností z registrácie vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, ako aj vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov z nej vzniknutých medzi Dodávateľom a Odberateľom, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností zo vzťahu Dodávateľa a Odberateľa.

Za týmto účelom je Odberateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a štátna príslušnosť. Poskytnutie ostatných osobných údajov, ako napr. telefónny kontakt, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a pod. sa považujú za údaje, ktoré sú poskytnuté Odberateľom dobrovoľne a Odberateľ má právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.

Odberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s Dodávateľom v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z registrácie. Ide najmä o subjekty poverené Dodávateľom plnením povinností vyplývajúcich z registrácie, zákonných povinností, doručovaním korešpondencie, správou a vymáhaním pohľadávok a pod.

Odberateľ súhlasí, aby povinnosť Dodávateľa informovať Odberateľa o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán bola splnená aj ich zverejnením na internetovej stránke dodávateľa: www.sppcng.sk.

Odberateľ prehlasuje, že bol poučený o svojich právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom písomného poučenia nachádzajúceho sa na stránke dodávateľa: www.sppcng.sk.

Odberateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, bezodkladne oznámi túto zmenu Dodávateľovi. Neoznámenie zmeny údajov je na ťarchu Odberateľa.

Súhlas so spracovaním poskytnutých údajov na marketingové účely

 Áno

Týmto udeľujem spoločnosti SPP CNG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 47552549, ktorá sa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za prevádzkovateľa súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa elektronickej pošty, tel. číslo na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti SPP CNG s.r.o. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Odberateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel je dobrovoľný a platí do jeho odvolania.

Povinné označovanie vozidiel na CNG

 Áno

Áno, mám záujem o zaslanie identifikačného znaku "CNG".
Podľa § 19 Označovanie vozidiel ods. (8) vyhlášky č. 134/2018 Z.Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke; Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tento formulár používa ako ochranu proti spamu systém reCaptcha. Viac informácií, ak sa Vám reCaptcha nezobrazuje správne, nájdete tu.